Planirajmo
našu
budućnost

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Federal Ministry of Physical Planning

Novosti
BAJRAMSKA ČESTITKA PDF Ispis E-mail

 

Svim Bošnjacima, muslimanskim vjernicima, povodom Kurban Bajrama upućujem iskrene čestitke u ime Ministarstva prostornog uređenja i u svoje osobno ime u želji da blagdanski dani proteknu u miru, radosti i uzajamnom razumijevanju.


Neka ovaj najveći muslimanski blagdan bude prigoda koja ce osnažiti duh solidarnosti i brige za bližnje te podsjetiti na važnost međusobnog poštovanja i izgradnje povjerenja.


S poštovanjem,


MINISTAR
Josip Martić

 
Programa sanacije prioritetnih klizišta na području općine Cazin za 2015.godinu PDF Ispis E-mail

 

Prvi put, od poplava koje su zadesile šire područje BiH prošle godine, općini Cazin sa viših nivoa vlasti odobrena su sredstva za sanaciju nastalih šteta. Kvalitetna aplikacija na javni poziv Ministarstva prostornog uređenja Federacije BiH urodila je plodom i danas je potpisan Ugovor o dodjeli sredstava za finansiranje dijela Programa sanacije prioritetnih klizišta na području općine Cazin za 2015.godinu.

POTPISIVANJE UGOVORA ZA KLIZIŠTA-„Projekat je prilično skroman sa sredstvima i njime su obuhvaćene četiri općini u BiH. Općina Cazin je ispunila uvjete po našim kriterijima i za sanaciju šteta koje su uzrokovala klizišta dodijeljeno je 100.000 maraka. Sigurno će biti nastavljena saradnja sa općinom Cazin i ja ću nastojati da ta saradnja bude na nivou“, kazao je federalni ministar prostornog uređenja Josip Martić.

Ugovor o dodjeli sredstava iz „Tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima- za sanaciju šteta nastalih uslijed poplava i kiša“ obuhvata još općine Maglaj, Sapna i Žepče.

-„Kako je poznato, mi još uvijek imamo izazov sa klizištima i cijelo vrijeme radimo na tome kako ublažiti i sanirati sve te probleme. Za nas je ovaj Ugovor bitan i sredstva s kojima ćemo raditi sanaciju najugroženijih područja. Ono što treba istaknuti je da nas raduje što je resorno Federalno ministarstvo profesionalno pristupilo tretiranju svih aplikacija i da su prepoznali naš problem. To je ohrabrujući pristup i takođe, smo iskoristili priliku da s ministrom razmijenimo brojne druge teme o mogućnostima dalje saradnje“, rekao je načelnik općine Cazin mr. Nermin Ohrešević.

Istaknuto je takođe, da i sam dolazak Federalnog ministra na područje općine kojoj su dodijeljena sredstva predstavlja novinu koja zaslužuje podršku jer je znak dobre volje da se stvarni problemi rješavaju u direktnom kontaktu sa lokalnim zajednicama.

 
Dodatno podnošenje prijava PDF Ispis E-mail

 

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH (»Službene novine Federacije BiH«, broj 35/05) i člana 3. Pravilnika o tehničkom pregledu građevine (»Službene novine Federacije BiH«, broj 58/14), Federalno ministarstvo prostornog uređenja objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dodatno podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina i zahvata iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine

 

I

Tekst Javnog poziva se nalazi na web stranici Federalnog ministarstva prostornog uređenja www.fmpu.gov.ba

 

II

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz tačke III Javnog poziva od 21.01.2015. godine, podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u sredstvima javnog informisanja, neposredno na protokol Federalnog ministarstva prostornog uređenja ili putem pošte na adresu:

 

Federalno ministarstvo prostornog uređenja

Ulica Marka Marulića 2

71 000 Sarajevo

 

sa naznakom »Prijava za učešće u radu komisije za tehnički prijem građevina i zahvata iz nadležnosti Federacije BiH«.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

III

Stručna lica koja su ispunjavala uvjete po Javnom pozivu od 21.01.2015. godine, ostaju na listi objavljenoj na web stranici Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

 

                                                                                                           M I N I S T A R

               Josip Martić

 

 
Odluka - Program utopljavanja PDF Ispis E-mail

 

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u  Federaciji Bosne i Hercegovine   (“Službene novine FBiH” br.35/05), Federalni ministar prostornog uređenja d o n o s i :

O D L U K U

o raspodjeli sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima –

za Projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije"


I

Odobrava se raspodjela sredstava u skladu sa Odlukom Vlade FBiH V.broj 612/2015 od 27.05.2015. godine („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/15) o usvajanju programa i kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za Projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije" kako slijedi:


Redbroj

 

Aplikant

 

Naziv projekta

 

Odobreni iznos

 

1.

Općina Kreševo

„Povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisije polutanata u atmosferu administrativnog objekta općine Kreševo-ugradnja centralnog sustava grijanja i zamjena kotla na fosilno gorivo sa kotlom na biomasu“

50.000,00

2.

Općina Žepče

Utopljavanje Glazbene škole “Katarina Kosača Kotromanić“ Žepče

50.000,00

3.

Općina Usora

Poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade „Doma kulture“, lokalitet Alibegovci, općina Usora

50.000,00

4.

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona

Energetska efikasnost u objektima Vlade Unsko-sanskog kantona

50.000,00

5.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Kantona Središnja Bosna

Poboljšanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj bolnici „dr fra Mato Nikolić“

 

50.000,00

6.

Općina Novi Grad Sarajevo

Utopljavanje objekta J.U. Osnovna škola  „Behaudin Selmanović“

50.000,00

7.

Općina Ravno

Utopljavanje objekata J.U. Osnovna škola „Ravno“

50.000,00

8.

Grad Mostar

Utopljavanje Doma zdravlja Mostar

50.000,00


 


 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Sredstva iz tačke I ove Odluke u iznosu od 400.000,00 KM obezbjeđena su Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- za Projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije", razdijel 23. pozicija 6141 ( “Službene novine Federacije BiHbroj: 25/15).

 

III

Međusobni odnosi između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Korisnika sredstava regulisat će se posebnim Ugovorom.

IV

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energetsku  efikasnost u zgradarstvu i Sektor za pravne, opće, finansijske i zajedničke poslove ovog Ministarstva.


M I N I S T A R

Josip Martić


 
Odluka - Program poplave i klizišta PDF Ispis E-mail

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u  Federaciji Bosne i Hercegovine   (“Službene novine FBiH” br.35/05), Federalni ministar prostornog uređenja d o n o s i :

O D L U K U

o raspodjeli sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima –

za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta“

 

I

Odobrava se raspodjela sredstava u skladu sa Odlukom Vlade FBiH V.broj 597/2015 od 27.05.2015. godine („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/15) o usvajanju programa i kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja “ Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta“ kako slijedi:

 

Redbroj

 

Aplikant

 

Naziv projekta

 

Odobreni iznos

 

1.

Općina Cazin

„Program sanacije prioritetnih klizišta na području općine Cazin za 2015. godinu“

 

100.000,00

2.

Općina Maglaj

„Maglaj – sanacija klizišta Sedra“

 

100.000,00

3.

Općina Sapna

Sanacija klizišta „Goduš K1“ MZ Goduš, općina Sapna

 

74.601,12

4.

Općina Žepče

Sanacija poplavama uzrokovanih šteta na koritu rijeke Krajnjače u gradu Žepču

 

100.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

  Sredstva iz tačke I ove Odluke u iznosu od 400.000,00 KM obezbjeđena su Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja “ Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta", razdijel 23. pozicija 6141 ( “Službene novine Federacije BiHbroj: 25/15).

  

III

Međusobni odnosi između Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Korisnika sredstava regulisat će se posebnim Ugovorom.

  

IV

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energetsku efikasnost u zgradarstvu i Sektor za pravne, opće, finansijske i zajedničke poslove ovog Ministarstva.

 

 

M I N I S T A R

Josip Martić

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 1 - 5 od 75
FMPU