Shaping
our
future

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Federal Ministry of Physical Planning

Novosti
Okrugli sto - RP Blagaj PDF Print E-mail
Stranica je u izradi/Site is under construction; Hvala na razumjevanju/Thanks for Your patience

O  B  A  V  J E  Š  T  E  N J  E

 

O ORGANIZOVANJU OKRUGLOG STOLA NA TEMU : 

 

PRIPREMA I  IZRADA PREDNACRTA REGULACIONOG PLANA

 HISTORIJSKOG GRADSKOG PODRUČJA BLAGAJ 

 

U skladu sa Programom i planom aktivnosti za pripremu i izradu Regulacionog plana historijskog gradskog područja Blagaj i Programom uključenja javnosti u proces pripreme i izrade planskog dokumenta, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, kao Nosilac pripreme planskog dokumenta, ovim putem :

 

Obavještava javnost da će se OKRUGLI STO na temu : Priprema i izrada Prednacrta Regulacionog plana historijskog gradskog područja Blagaj za period 2011. do 2021. godina održati u četvrtak, 27.02.2014. godine u 13,00 sati u Sali Doma kulture u Blagaju.

 

Ovim putem pozivamo predstavnike lokalne zajednice, sve zainteresovane građene, udruženja građana, javne i državne institucije, pravna i fizička lica, političke organizacije i sve druge zainteresovane subjekte da uzmu aktivno učešće na okruglom stolu i dostave pismene prijedloge i sugestije na radnu verziju Prednacrta Regulacionog plana historijskog gradskog područja Blagaj za period od 2011. do 2021. godine, koju će na okruglom stolu prezentovati predstavnici Instituta za građevinarstvo „IG" d.o.o. Banja Luka kao Nosioci izrade plana.

 

                                                                                            

                                                                                                MINISTAR       

                                                                                    mr.sci. Desnica Radivojević
 
Promjena depozitnog računa PDF Print E-mail
Stranica je u izradi/Site is under construction; Hvala na razumjevanju/Thanks for Your patience

OBAVJEŠTENJE!!!

Poštovani,

 

Depozitni račun Budžeta Federacije BOSNE I HERCEGOVINE je promijenjen.

 

Novi broj depozitnog računa Budžeta Federacije BOSNE I HERCEGOVINE na koji

možete vršiti uplate je: 102 050 000 010 66 98 kod Union Banke DD Sarajevo.

14.02.2014.

 

Federalno ministarstvo prostornog uređenja

 

 
Uvid u Nacrt RP Počitelj PDF Print E-mail
Stranica je u izradi/Site is under construction; Hvala na razumjevanju/Thanks for Your patience

Broj : 02-23-1-262/13      EDž

Sarajevo, 11.12.2013.godine

 

O  B  A  V  J E  Š  T  E  N J  E

 

O JAVNOJ RASPRAVI  I  IZLAGANJU  NA  UVID  NACRT 

REGULACIONOG PLANA HISTORIJSKOG GRADSKOG PODRUČJA POČITELJ ZA PERIOD

OD 2008. DO 2018. GODINE "

 

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prihvatio je Nacrt Regulacionog plana historijskog gradskog područja Počitelj za period od 2008. do 2018. godine, izrađen od strane nosioca izrade plana : ECO-PLAN d.o.o.Mostar.

Zaključkom je  zadužen predlagač, Federalno ministarstvo prostornog uređenja kao nosioca pripreme plana da organizuje i provede Javnu raspravu u trajanju od šezdeset (60)  dana, u koju će biti uključena i lokalna zajednica.

Obavještavamo javnost da će se Javna rasprava organizovati u vremenskom periodu od ponedeljka 16.12.2013. do četvrtka 13.02.2014. godine.

Javni uvid u Nacrt Regulacionog plana historijskog gradskog područja Počitelj za period od 2008. do 2018. godine (grafički i tekstualni dio), može se izvršiti u :                        

                            - u prostorijama općine Čapljina

                            - u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja

                            - kod Predsjednika mjesne zajednice Počitelj-Hotanj, Mije Vukančića

Nacrt Regulacionog plana historijskog gradskog područja Počitelj za period od 2008. do 2018. godine, može se pogledati na web stranici Federalnog ministarstva prostornog uređenja www.fmpu.gov.ba .

Federalno ministarstvo prostornog uređenja izvršiti će javno izlaganje tematskih karata u prostorijama „Likovne kolonije" u Počitelju, dana 08.01.2014. godine u 11,00 sati uz prezentaciju eksperata izrađivača planskog dokumenta.

Javna prezentacija i rasprava, održaće se 09.01.2014. godine sa početkomu 13,00 sati u Sali općinskog vijeća Čapljina (Zgrada MUP-a) u Čapljini.

Ovim putem pozivamo predstavnike lokalne zajednice, sve zainteresovane građene, udruženja građana, javne i državne institucije, pravna i fizička lica, političke organizacije i sve druge zainteresovane subjekte da uzmu aktivno učešće u Javnoj raspravi i dostave pismene prijedloge i sugestije na Nacrt Regulacionog plana historijskog gradskog područja Počitelj za period od 2008. do 2018. godine.

Sve sugestije i prijedloge sa obrazloženjem na Nacrt plana, zainteresovani mogu predati svakim radnim danom na protokol Općine Čapljina, uz naznaku imena i prezimena i svoje adrese. Isto se može uraditi direktno ili putem Predsjednikaa mjesne zajednice Počitelj-Hotonj, dostavljanjem pisanih prijedloga i sugestija na protokol Nosioca pripreme planskog dokumenta, Federalnog ministarstva prostornog uređenja, adresa ul. Marka Marulića broj 2, 71000 Sarajevo. 

                                                                                             

                                                                                                       MINISTAR

                                                                                        Mr.Sci. Desnica Radivojević

 

 
Okvirni plan okolinskog upravljanja PDF Print E-mail
Stranica je u izradi/Site is under construction; Hvala na razumjevanju/Thanks for Your patience

Javna rasprava o nacrtu Okvirnog plana okolinskog upravljanja u sklopu Projekta energetske efikasnosti u javnim zgradama Bosni i Hercegovini za područje Federacije Bosne i Hercegovine

 

Federalno ministarstvo prostornog uređenja stavlja na Javnu raspravu nacrt Okvirnog plana okolinskog upravljanja u sklopu Projekta Svjetske banke o energetskoj efikasnosti u javnim zgradama u Bosni i Hercegovini za područje Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Pozivaju se sva pravna i fizička lica, te institucije i organi uprave da uzmu učešće u provođenju javne rasprave o Nacrtu Okvirnog plana.

 

Javni uvid trajat će od 23. do 30. oktobra 2013. godine, svaki radni dan od 9.00 do 15.00 sati u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja (soba 315), ul. Marka Marulića br. 2 u Sarajevu.

 

Javna rasprava održat će se dana 31. oktobra 2013. godine (četvrtak) u 10.00 sati u Sali za sastanke Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

 

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Nacrt Okvirnog plana okolinskog upravljanja mogu se:

▪ dati u Zapisnik postavljanjem pitanja na javnoj raspravi;

▪ podnjeti putem e_mail-a: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it do 30. oktobra 2013. godine.

 

Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvještaja o javnoj raspravi.

 

Nacrt Okvirnog plana okolinskog upravljanja se može pogledati na službenoj web stranici Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

 

M I N I S T A R

mr. sci. Desnica Radivojević, s.r. 
Program - Dani energetske efikasnosti u zgradarstvu PDF Print E-mail
Stranica je u izradi/Site is under construction; Hvala na razumjevanju/Thanks for Your patience

 

program

 

PROGRAM – DANI ENERGETSKE EFIKASNOSTI U ZGRADARSTVU

Prvi dan - srijeda 27.03.2013. godine  

__________________________________________________

10.00 - 10.30 Registracija učesnika

__________________________________________________

10.30 - 11.30  Ceremonija svečanog otvaranja sajma

 SAGRA - Sarajevski sajam građevinarstva Uvodna riječ - pozdravni govor domaćina i pokrovitelja

Direktor, KJP Centar „Skenderija" d.o.o.

__________________________________________________

11.30 - 11.50  „Legislativa Federacije Bosne i Hercegovine

 u sektoru energetske efikasnosti"

 Armin Đuliman, - Federalno ministarstvo

   energije, rudarstva i industrije

__________________________________________________

11.50 - 12.10 „Energetska efikasnost u zgradarstvu -

pokretač privrednog razvoja,otvaranje novih radnih mjesta, izvori i modaliteti

finansiranja"

Jasmina Katica, 

Federalno ministarstvo prostornog uređenja

__________________________________________________

12.10 - 12.30  KAFE PAUZA

__________________________________________________

12.30 - 12.50 „Pregled stanja energetske efikasnosti u BiH

          i koristi od investiranja u energetsku

          efikasnost" Sanjin Avdić,- UNDP

__________________________________________________

12.50 - 13.10  „EBRD podrska projektima energetske

                         efikasnosti i obnovljivih izvora energije",

                         Zihnija Hasović, - Europska banka za obnovu

          i razvoj  

 __________________________________________________

13:10 - 13:30 EBRD Kreditna linija za održivu energiju za

Zapadni Balkan (WeBSEFF) - Priča o uspjehu"

Lena Bratić - WeBSEFF - BiH

__________________________________________________

13.30 - 13.50 „GIZ Energy Efficiency Consultancy in BiH"

   Brian Schjertzer, - Sustainable Energy

__________________________________________________

13.50 - 14.10 „EE/RES u javnom sektoru u BiH, realizovani

kroz UNDP/MDG-F program"

Siniša Rodić, - UNDP

______________________________________________

14.10 - 14.30 Prezentacija realizovanih 17 projekata

         USAID Ekonomija Energetske

 Efikasnosti"

Fahrudin Kulić, - USAID 3E

__________________________________________________

14.30 - 14.50 Aktivnosti GIZ ORF u segmentu energetske

efikasnosti u regionu"

Goran Krstović, - GIZ GmbH

__________________________________________________

14.50 - 15.10 Diskusija

__________________________________________________

 

 

Drugi dan - četvrtak 28.03.2013. godine __________________________________________________

10.30 – 10.50  Energetski projekti i mogućnosti

   investiranja u BiH“

Nina Pobric - Državna

agencija za promociju stranih investicija u     

   BiHFIPA      

 __________________________________________________

10.50 – 11.10  „Projekti energetske efikasnosti u javnim

objektima - realizacija

Jasmina Katica, - Federalno ministarstvo prostornog uređenja

__________________________________________________

11.10 – 12.00 Rezultati realizovanih projekata iz oblasti

         energetske efikasnosti u Kantonu Sarajevo“

   Pita Zahid , -  Ministarstvo stambene politike  

   Kantona Sarajevo

__________________________________________________

12.00 – 12.20  KAFE PAUZA

__________________________________________________

12.20 – 12.50  „Poboljšanje energetske karakteristike

 objekata u funkciji multisektorskih benefita“    

 Samra Prašović, CETEOR Centar za   

 ekonomski, tehnološki i okolinski  razvoj

__________________________________________________

12.50 – 13.10  „Stanje i perspektive mehanizama

  finansiranja EE u zgradarstvu“-

  projekat „EUbuild EE“

Rusmira Mandić,

  - Privredna komora Kantona Sarajevo    

  EUbuild Energy Efficiency 

__________________________________________________

13.10 – 13.30  Projekti EE Caritasa Švicarske

                          Fuad Imamović, - Caritas Suisse

__________________________________________________

13.30 – 13.50  „Arhitektura i energija, od vizije do

  realizacije

Haris Bradic, - Arhitektonski

  fakultet Sarajevo

__________________________________________________

13.50 – 14.10  „Obnovljivi izvori energije u svijetu EU i BiH

    legislative

Suada Numić, - Federalno

    ministarstvo okoliša i turizma,

__________________________________________________

14.10 – 14.30 „Energetska efikasnosti na djelu – Kako

energetska efikasnost utiče na račune za   

energiju“

Hamid Mehinović, - Energis Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja EE

__________________________________________________

14.30 – 14.50 „PROMO niskoenergetska kuća-domaći

         proizvod u EU“

Eldin Čolak, - PROMO

__________________________________________________

14.50 – 15.10 Diskusija

__________________________________________________
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 5 of 64
Development & Design by FMPU & UPNT