Planirajmo
našu
budućnost

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Federal Ministry of Physical Planning

Novosti
Javni poziv - komisija za tehnički pregled građevina PDF Ispis E-mail

 

JAVNI POZIV
Za podnošenje prijava za učesce u radu komisija za tehnički pregled građevina i zahvata iz
nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine

 

 

 
Javni poziv PDF Ispis E-mail

 

 Obrasci:

 

 

Na osnovu Odluke o usvajanju programa i kriterija raspodjele sredstava Učešće Vlade Federacije BiH u sufinansiranju projekata kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010.godinu, Federalnom ministarstvu prostornog uređenja („Službene novine Federacije BiH“, broj: 25/10 od 28.04.2010.godine) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj: 04-14-4-232-2/10 od 30.04.2010.godine, Federalno ministarstva prostornog uređenja, raspisuje

 

 

JAVNI POZIV

 

Za odabir korisnika sredstava  za program

Učešće Vlade Federacije BiH u sufinansiranju projekata kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika“

 

I.

 

Predmet Javnog poziva je prikupljanje programa – projekata za raspodjelu sredstava „Učešće Vlade Federacije BiH u sufinansiranju projekata kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika“ utvrđenih u razdjelu 23. na poziciji 615100 Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 81/09) Federalnom ministarstvu prostornog uređenja.

Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Učešće Vlade Federacije BiH u sufinansiranju projekata kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika“ usvojila je Vlada Federacije BiH, Odluka V.broj: 281/2010 od 14.04.2010.godine („Službene novine Federacije BiH“, br. 25/10).

 

 

II.

 

                            Naziv programa, korisnici, ciljevi i kriteriji

 

Učešće Vlade Federacije BiH u sufinansiranju projekata kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika“

Pravo sudjelovanja na javnom pozivu ostvaruju: Institucije i vlasnici nacionalnog spomenika zaduženi za realizaciju programa/projekta

Ciljevi programa su: Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na zaštiti i očuvanju nacionalnih spomenika koji su Zakonom o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ( “Službene novine FBiH” br.2/02, 8/02,27/02, 6/04 i 51/07), proglašeni nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Kriteriji za izbor programa su: Raspodjela sredstava vršit će se za programe i projekte u skladu sa općim i posebnim kriterijima .

 

Opći kriteriji za raspodjelu sredstava su:

Kvalitet kandidiranih programa i projekata i njihov doprinos u oblasti zaštite nacionalnih spomenika koji su Odlukom Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini proglašeni nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, ili se nalaze na Privremenoj listi nacionalnih spomenika.

Regionalna i nacionalna zastupljenost;

 

Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava:

Nastavak i realizacija započetih objekata;

Prioritet i neophodnost radova u skladu sa stanjem objekta;

Vrijednost   objekta   (historijska, umjetnička, arhitektonska, kulturna, duhovna, prostorna);

Podrška programima i projektima koji imaju podršku lokalne zajednice i obezbijeđeno sufinansiranje;

Finansijski plan;

Odobrenje za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju nacionalnog spomenika, osim u slučaju tekućeg održavanja i stručnog mišljenja Zavoda za zaštitu spomenika pri Federalnom ministarstvu kulture i sportaporta;

 

                                                                    III.

 

                                      Neophodna dokumentacija za sudjelovanje

 

Sredstva iz Javnog poziva po navedenim programima dodjeljuju se na osnovu prijave projekta - programa korisnika i obavezne dokumentacije.

Obrazac za prijavu projekta i obrazac izjave  moraju biti popunjeni na računaru na obrascima koji su dostupni na  web stranici Federalnog ministarstva prostornog uređenja (www.fmpu.gov.ba). Obrazac za prijavu projekta, obrazac Izjave i obavezna dokumentacija treba biti dostavljena prema redoslijedu sa prijavnog obrasca, i poslana u A4 koverti. Obavezna dokumentacija treba biti odvojena od dokumentacije za preporuku.

Obrasci moraju biti dostavljeni u print i elektronskoj formi na flopy disketi ili na CD u koverti.

Obavezna dokumentacija mora sadržavati:

 1. Popunjen obrazac za prijavu projekta (obrazac 1.)
 2. Popunjen obrazac Izjave  (obrazac 2.)
 3. Uvjerenja o poreskoj registraciji (identifikacijski broj: ID broj i PDV broj ukoliko su PDV 

      obveznici))

 1. Kopija lične karte i prijava o mjestu boravka (fizička lica)
 2. Kopiju ugovora s bankom ili potvrda od banke iz koje se vidi ko je vlasnik navedenog računa (pravna i fizička lica)
 3. Dokaz o vlasništvu  ( izvod iz katastra - katastarska čestica)
 4. Detaljan projekt  ili program za koji se traži sufinansiranje
 5. Finansijski plan
 6. Odobrenje za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju nacionalnog spomenika, osim u slučaju tekućeg održavanja i stručnog mišljenja Zavoda za zaštitu spomenika pri Federalnom ministarstvu kulture i sportaporta
 7. Preporuku kantonalnog resornog ministarstva ili lokalne zajednice  s potvrdom o sufinansiranju (ukoliko podnosilac ima takvu preporuku)
 8. Elektronsku verziju obrasca prijave projekta i budžeta (CD ili Flopy disk)

 

 

Važne napomene:

 

 • U koverti može biti samo jedan projekat, ako ima više projekata u jednoj koverti aplikacija se odbacuje.
 • Da bi aplikant ušao u konkurenciju za odabir na Javnom pozivu mora ispuniti pravno-formalne uvjete.
 • Svi dokumenti koji se predaju uz obrazac prijave projekta kao dokaz o ispunjavanju kriterija sudjelovanja iz ovog poziva, moraju biti originali ili ovjerene kopije, ne starije od tri mjeseca
 • Dokumenti koji se šalju na Javni poziv ne vraćaju se aplikantu.
 • Neadekvatno popunjene prijave i nekompletni zahtjevi se neće razmatrati.
 • Sve promjene vezane za adresu sjedišta, telefonski broj, bankovni račun, aplikant je dužan prijaviti u roku od sedam dana.
 • Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju aplikanti sa područja Federacije BiH

 

                                                                      IV.

Vrednovanje projekata

 

Vrednovanje i rangiranje projekata pristiglih na Javni poziv vršit će posebna komisija koju imenuje Federalni ministar prostornog uređenja. Komisija razmatra projekte zaprimljene na osnovu Javnog poziva, cijeni ispunjenost uvjeta i kriterija za odobravanje, te zapisnik s obrazloženom ocjenom i mišljenjem dostavlja Federalnom ministru prostornog uređenja koji donosi konačnu Odluku o korisnicima sredstava.

Rezulatati Javnog poziva o izboru korisnika sredstava bit će objavljeni na (www.fmpu.gov.ba) i Službenim novinama Federacije BiH.

Prije donošenja konačne odluke o odabiru Ministarstvo zadržava pravo od aplikanta zatražiti dodatna pojašnjenja projekta, kao i pravo odbijanja pristiglih projekata bez posebnog obrazloženja.

Sa odabranim korisnicima zaključit će se ugovor o međusobnim pravima i obavezama u realizaciji projekta koji se sufinancira te praćenje namjenskog korištenja dobivenih sredstava.

 

                                                                    V.

                                                         Opće odredbe

 

Obrazci za prijavu po ovom Javnom pozivu mogu se preuzeti na (www.fmpu.gov.ba)

Zahtjev za sudjelovanje s obaveznom dokumentacijom dostavlja se lično ili putem pošte na adresu Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Titova 9a, 71000 Sarajevo u zatvorenim kovertama sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV „.

Javni  poziv objavljuje se na (www.fmpu.gov.ba),  u „Službenim novinama Federacije BiH“ i dnevnom listu velikog tiraža.

Rok za podnošenje zahtjeva je 28 dana od dana posljednjeg objavljivanja javnog poziva.

Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom, podneseni mimo roka i utvrđene forme, neće se razmatrati.

 

Sve dodatne informacije vezane za javni poziv, mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 033/216 224.

 

 

Broj: 04-14-4-232-2/10

 

Sarajevo, 04.05. 2010. godine          

                                                                                            PO OVLAŠTENJU VLADE

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

SEKRETAR MINISTARSTVA

 

Adnan Efendić

 
Odluka o raspodjeli sredstava PDF Ispis E-mail
Na osnovu člana 29. i 40. Zakona o Izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 81/09), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 139. sjednici održanoj 14.04.2010. godine donosi :


ODLUKU
O USVAJANJU PROGRAMA I KRITERIJA RASPODJELE SREDSTAVA 
„ UČEŠĆE VLADE FEDERACIJE BIH U SUFINANSIRANJU PROJEKATA KANTONALNIH I LOKALNIH ZAJEDNICA – ZAŠTITA NACIONALNIH SPOMENIKA „ 


I.

Usvaja se Program i kriteriji raspodjele sredstava „Učešće Vlade Federacije BiH u sufinansiranju projekata kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika“ utvrđenih u razdjelu 23. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 81/09) Federalnom ministarstvu prostornog uređenja.


II.

Raspodjela sredstava utvrđenih ovom Odlukom vršit će se za programe i projekte u skladu sa općim i posebnim kriterijima kako slijedi:.

Opći kriteriji za raspodjelu sredstava su:
-kvalitet kandidiranih programa i projekata i njihov doprinos u oblasti zaštite nacionalnih spomenika koji su Odlukom Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini proglašeni nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, ili se nalaze na Privremenoj listi nacionalnih spomenika.
-regionalna i nacionalna zastupljenost;

Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava:
-nastavak i realizacija započetih objekata;
-prioritet i neophodnost radova u skladu sa stanjem objekta 
-vrijednost objekta (historijska, umjetnička, arhitektonska, kulturna, duhovna, prostorna);
-podrška programima i projektima koji imaju podršku lokalne zajednice i obezbijeđeno sufinansiranje
-finansijski plan
-odobrenje za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju nacionalnog spomenika, osim u slučaju tekućeg održavanja i stručnog mišljenja Zavoda za zaštitu spomenika pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta.
 

Broj:

NAZIV PROGRAMA / PROJEKTA

SVRHA PROGRAMA / PROJEKTA

KORISNIK SREDSTAVA

IZNOS

1.

Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na zaštiti nacionalnih spomenika

Zaštita javnih objekata koji su proglašeni nacionalnim spomenikom BIH

Institucije i vlasnici nacionalnog spomenika zaduženi za realizaciju programa/projekta

169.000,00

2.

Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na zaštiti nacionalnih spomenika

Zaštita islamskih sakralnih objekata koji su proglašeni nacionalnim spomenikom BIH

Institucije i vlasnici nacionalnog spomenika zaduženi za realizaciju programa/projekta

387.550,00

3.

Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na zaštiti nacionalnih spomenika

Zaštita katoličkih sakralnih objekata koji su proglašeni nacionalnim spomenikom BIH

Institucije i vlasnici nacionalnog spomenika zaduženi za realizaciju programa/projekta

280.000,00

4.

Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na zaštiti nacionalnih spomenika

Zaštita pravoslavnih sakralnih objekata koji su proglašeni nacionalnim spomenikom BIH

Institucije i vlasnici nacionalnog spomenika zaduženi za realizaciju programa/projekta

177.450,00

5.

Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na zaštiti nacionalnih spomenika

Zaštita pojedinačnih stambenih objekata i gradskih ambijentalnih cijelina

Institucije i vlasnici nacionalnog spomenika zaduženi za realizaciju programa/projekta

169.000,00

6.

Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na zaštiti nacionalnih spomenika

Zaštita arheoloških područja – nekropola stećaka

Institucije i vlasnici nacionalnog spomenika zaduženi za realizaciju programa/projekta

169.000,00

7.

Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na zaštiti nacionalnih spomenika

Zaštita starih gradova

Institucije i vlasnici nacionalnog spomenika zaduženi za realizaciju programa/projekta

169.000,00

8.

Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na zaštiti nacionalnih spomenika

Sredstva rezerve

Svi korisnici u kategoriji 1-7

169.000,00

UKUPNO :

1.690.000,00

 
 III.

Sredstva iz tačke I. ove Odluke osigurana su iz sredstava Federalnog ministarstva prostornog uređenja u razdjelu 23 ekonomski kod 615100 „Učešće Vlade Federacije BiH u sufinansiranju projekata kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika“, Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (“ Službene novine Federacije BiH”, br. 81/09). 


IV.

Sredstva iz tačke III Odluke, dodjeljivat će se korisnicima u skladu sa usvojenim programima/projektima iz tačke II ove Odluke, a na osnovu zahtjeva i javnog poziva koji će raspisati Federalno ministarstvo prostornog uređenja. 
Javni poziv za dodjelu sredstava iz tačke III Odluke objaviće se na službenoj web stranici Federalnog ministarstva prostornog uređenja, u "Službenim novinama Federacije BiH" i najmanje, jednom dnevnom listu velikog tiraža s ciljem dostupnosti najširoj javnosti.


V.

Federalni ministar prostornog uređenja imenuje i razrješava stručnu Komisiju za ocjenu ispunjavanja uslova i kriterija za dodjelu sredstava.  
Komisija razmatra programe/projekte zaprimljene na osnovu javnog poziva, cijeni ispunjenost uslova i kriterija za odobravanje sredstava, te zapisnik s obrazloženom ocjenom i mišljenjem dostavlja Federalnom ministru prostornog uređenja koji donosi konačnu odluku.  


V I.
 
U skladu sa ovom Odlukom, pojedinačne odluke o dodjeli sredstava korisnicima kao i pojedinačne odluke o raspodjeli sredstava rezerve za sve navedene programe/projekte, donosi Federalni ministar prostornog uređenja.


VII.

S korisnicima koji ispune uslove i kriterije za dodjelu sredstava iz tačke II Odluke Federalno ministarstvo prostornog uređenja zaključiće ugovor o međusobnim pravima i obavezama u realizaciji programa/projekta za koji su sredstva odobrena a sve u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.


VIII.

Korisnici sredstava su obavezni da dodijeljena sredstva koriste namjenski i da dostave izvještaj sa kompletnom dokumentacijom kojom se dokazuje namjenski utrošak sredstava u roku od 15 dana od dana završetka programa/projekta.
Ukoliko u toku 2010. godine sva odobrena sredstva ne budu utrošena, korisnik sredstava dostavlja izvještaj o utrošku dijela sredstava i kopiju izvoda iz banke kojom se potvrđuje da preostala sredstva nisu utrošena i to do 15.01. naredne godine.

IX.

Nadzor i provjeru programskog utroška sredstava vrši Federalno ministarstvo prostornog uređenja putem svoje stručne komisije koju imenuje Federalni ministar prostornog uređenja.  
Komisija će kontrolu vršiti na osnovu dostavljenih izvještaja od strane korisnika, a po potrebi, i neposredno kod korisnika sredstava.
 
X.

Ministarstvo će dostavljati izvještaj o utrošenim sredstvima Federalnom ministarstvu finansija / Federalnom ministarstvu financija i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o Izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.


XI.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svojih nadležnosti.


XII.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Federacije BiH».

  V. broj: 281/2010             
  Sarajevo 14.04. 2010. godine                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                      PREMIJER
                                                                                                                Mustafa Mujezinović
 
 
Obrasci:
 

 
Saopćenje za javnost 04.09.2009. godine PDF Ispis E-mail

 


Stav ministara u Vladi Federacije BiH iz reda HDZ BiH da je utvrđivanje Prostorne osnove Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Autocesta na koridoru Vc“ na 115. sjednici Vlade Federacije BiH, imalo za cilj obustavljanje ili usporavanje izgradnje autoceste na koridoru Vc, zlonamjeran je i u potpunosti neosnovan iz slijedećih razloga:

Proces izgradnje autoceste na koridiru Vc može legalno otpočeti samo ukoliko se za autocestu izda urbanistička saglasnost u kojoj su definisani urbanističko-tehnički uvjeti, izradi glavni projekat u skladu sa urbanističko-tehničkim uvjetima i izda odobrenje za građenje. 

Prema Zakonu o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, br: 2/06, 72/07 i 32/08) urbanistička saglasnost se može izdati samo na osnovu Prostornog plana plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Autocesta na koridoru Vc“.

Prostorno planiranje je Ustavom Federacije BiH utvrđeno kao isključiva entitetska nadležnost, a Zakonom o Federalnim ministarstvim i drugim tijelima federalne uprave („Službene novine Federacije BiH“, br: 58/02, 19/03, 38/08 i 2/06) Federalnom ministarstvu prostornog uređenja je propisana nadležnost za planiranje i uređenje prostora.

U cilju stvaranja pretpostavki za izdavanje urbanističke saglasnosti i odobreja za građenje autoceste, ovo Ministarstvo je pristupilo izradi Prostornog plana „Autocesta na koridoru Vc“ nakon što je Parlament Federacije BiH donio Odluku o utvrđivanju područja „Autocesta na koridoru Vc“ područjem posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 56/08) i Odluku o pristupanju izradi Prostornog plana područa posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/08).

Ubrzanim aktivnosti na izradi Prostornog plana, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, pokreće i ubrzava legalnu izgradnju autoceste stvarajući pretpostavke za izradu glavnih projekata u skladu sa zakonom.

Obzirom da je ugovor za izradu glavnih projekata već potpisan, postavlja se pitanje kako i na osnovu kojih propisa je Ministarstvo komunikacija i prometa BiH pristupilo izradi glavnih projekata bez urbanističke saglasnosti ?

Federalno ministarstvo prostornog uređenja nije izdalo urbanističku saglasnost,a prema članu 40. Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine  (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/06.,  72/07., 32/08.)jedino je nadležno.

Prema gore navedenom, evidentno je da opstruiranje procesa donosenja Prostornog plana neosnovanim i neargumentaovanim primjedbama je upravo ono što usporava ili obustavlja leganu izgradnju autoceste na koridoru Vc.

Žalosno je da kada se konačno stručno pristupi poslu i radi profesionalno i po zakonu, taj posao se osporava i opstruira zbog pojedinačnih ličnih interesa.

Navod da su se prilikom utvrđivanja Prostorne osnove u cijelosti zanemarile činjenice postojanja ranije usvojenih dokumenata je u potpunosti neosnovan obzirom na slijedeće:

Nosiocu izrade Prostornog plana, konzorciju IPSA institut Sarajevo - Urbanistički zavod BiH - ECO-PLAN Mostar, dostavljena je dokumentacija ustupljena od strane Ministarstva komunikacija i prometa BiH, sva dokumentacija dobivena od strane resornih federalnih i kantonalnih institucija u skladu sa članom 25. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH, koji su duzni dostaviti svu raspoloživu dokumentaciju koja može poslužiti kao analitičko-dokumentaciona osnova kod izrade Prostornog plana, te Prostorni plan Republike BiH čime se demantuje navod da se zanemaruje činjenica postojanja Prostornog plana BiH i druge planske dokumentacije.

Nosilac izrade je u svojim analizama uzeo u obzir sve dostavljene studije i postojecu plansku dokumentaciju, medjutim, napominjemo da je zakonska obaveza da se planovi užeg područja usklađuju sa planovima šireg područja a ne obrnuto.

Navod da je Prostorna osnova u suprotnosti sa tačkama I i II Odluke o utvrđivanju područja „Autocesta na koridoru Vc“ područjem posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH je netacan iz razloga što je nosilac izrade Prostornog plana svoje prostorno-planerske analize fokusirao na obuhvat iz tačke II Odluke i to od sjeverne do južne konekcije sa Republikom Hrvatskom sa prosječnim obuhvatom 500 metara. Nakon stručnih analiza i rezultata javnih rasprava, nosila izrade je ponudio korekcije trase na 9 mikrolokacija a u skladu sa tačkom III Odluke gdje je definisano da može doći do izmjene trase kao rezultat smanjenja uticaja na okoliš, kulturno naslijeđe, rješavanje pravno-imovinskih odnosa, hidrogeoloških uticaja i unapređenje same trase. Istom tačkom Odluke definisano je da će se konačne granice obuhvata koridora utvrditi upravo Prostornim planom, nakon izvršenih analiza, što je i jedini logičan način stručnog smiještanja u prostor optimalne trase autoceste.

Neosnovano je tumačenje da se trasa može pomjerati lijevo ili desno po 250 metara (obuhvat 500 metara) obzirom da je tačkom III stav 2. definisan način promjene obuhvata. U protivnom, s aspekta struke, besmisleno da se usljed geoloških, hidroloških, arheoloških i rezultata drugih istraživanja te rezultata provedenih javnih rasprava onemogući pozicioniranje trase, ukoliko ti rezultati ne dozvoljavaju pozicioniranje u obuhvatu od 500 metara.

Na navode koji se odnose na dobivanje obećanih finansijskih sredstava od strane međunarodnih finansijskih institucija, kao i onih koji se odnose na kredibilitet i povjerenje u institucijama Federacije BiH, reagujemo kako slijedi:

Pomenuti kredibilitet i povjerenje institucija Federacije BiH kod svih drugih međunarodnih institucija uključujući i finansijske stiče se prije svega, na način da se u realizaciji pojedinih projekata polazi od zakonskih propisa, odnosno odredaba sektorskih propisa koji se odnose na predmetni projekat. Samim tim, obzirom da se kod realizacija projekta „Autocesta na koridoru Vc“ nije ispoštovala zakonska obaveza da se za autocestu, izda urbanistička saglasnost sa jasnim urbanističko-tehničkim uslovima, a po osnovu nje izradi glavni projekat i izda odobrenje za građenje, nije se moglo ući u aranžman obezbjeđenja sredstava za izradu glavnih projekata i realizaciju istih.

Ne postoji niti jedna finansijska institucija koja će finansirati izgradnju objekta koji nema građevinsku dozvolu, a da nerješene imovinske odnose i snažan otpor lokalnog stanovništva i ne pominjemo.

Prema tome, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, stvarajući pretpostavke za odobravanje izgradnje i blagovremenim rješavanjem konflikata u prostoru, poboljšava a ni u kom slučaju ne dovodi u pitanje pravni kredibilitet i povjerenje u institucije Federacije BiH.

Na navod da ministri u Vladi Federacije BiH nisu dobili materijal za tačku „Odluka o usvajanju Prostorne osnove prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Autocesta na koridoru Vc““ osim same Odluke i mišljenja konstatujemo slijedeće:

Federalno ministarstvo prostornog uređenja, aktom broj: 02-23-1-831-17/09 od 17.07.2009. godine, dostavilo je Vladi Federacije BiH nacrt Prostorne osnove Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Autocesta na koridoru Vc“ trojezično u analognoj i digitalnoj formi radi razmatranja na narednoj sjednici Vlade Federacije BiH. Prema tome, svi materijali su bili dostupni svim ministrima više od mjesec dana, a da nije bilo niti jedne naznake o mogućim oponiranjima do početka 115. sjednice Vlade.

Navod da nema valjanih argumenata na osnovu kojih je izvršeno korigovanje trase iz Odluke Parlamenta Federacije BiH je netačan, obzirom da se u podfazi – analiza postojećeg stanja izvršila i analiza prethodno urađenih studija, između ostalih i Studija uticaja na okoliš, te navodimo izvod iz iste (Šire područje Blagaja):

„...Podaci od interesa za sociološku analizu koji su se u studiji koristili većim dijelom su neažurni jer se odnose na period prije agresije (prije 1992. godine) nakon čega je došlo do promjene državnog uređenja i administrativne podjele posmatranog podrujčja. Prostorni planovi sa projekcijama razvoja nisu realni jer su rađeni u drukčijem državnom uređenju te s polaznim pretpostavkava koje su značajno izmijenjene u odnosu na današnje stanje.

U sklopu izrade studije (sociološka analiza) izvršena su i terenska istraživanja u vidu opservacije terena, anketa na prigodnom uzorku predstavnika općinsiih uprava, grada Mostara i stručnjaka za pojedina područja, intervjua sa predstavnicima kantonalne uprave i terenskog snimanja naseljenosti pojedinih područja konstatovano je između ostalog i „većina primjedbi odnosila se na moguću podjelu stanovništva (autocesta kao granica), ekološki uticaj i uticaj na poljoprivredu, poskupljenje nekretnina (zemljišta)..."

„...Kada se posmatra sama trasa autoceste u posmatranom području u dijelu u kome se govori o Pregleda elemenata trase i popis objekata može se uočiti slijedeće: U vertikalnom smislu trase u nastavku do dvadesetšestog kilometra trasa je velikim dijelom relativno ispružena sa prosječnim nagibima i sa velikim vertikalnim krivinama. Zadnji dio dionice je u nagibu 5% jer se trasa treba spustiti u dolinu Bune, a zbog ranije iznesene problematike nije bilo moguće trasu voditi niže. Na tom dijelu (5%) p rojetovan je trak za spora vozila (prikaz proračuna u nastavku)...“.

„Prilikom proračuna laka i teška vozila (ona s masom iznad 3 tone) se promatraju odvojeno, uzevši u obzir veće emisije teških vozila. Proračuni su provedeni za nagib od 4% i pretpostavku da nema oborine, što su rubni uvjeti za dobivanje najvećih koncentracija onečišćujućih tvari. Kvalitet zraka u okolišu u velikoj mjeri ovisi od udaljenosti tačke u kojoj se zrak promatra od izvora zagađenja, kao i o strujanjima zraka i konfiguraciji terena. Konfiguracija je povezana sa strujanjima zraka i mijenja njihov smjer i brzinu, ali isto tako utječe i na brzinu izmjene zraka...“

Na osnovu navedenog došlo je do mikroizmjena trase na lokaciji Gnojnice, Dračevice, Buna, Bunica čime su se neutralisali navedeni negativni uticaji. Naime, izbjegavanjem spuštanja odmah na izlazku iz mostarskog tunela u područje Blagaja, sa nagibom od 5% a potom ponovno penjanje sa istim nagibom na prvobitnu kotu, omogućeno je dodatno optimiziranje trase na slijedeći način :

-       ni u jednom momentu se niti dostižu niti prekoračuju granične vrijednosti nagiba trase autoceste te se time izbjegava treća traka za spora vozila za koju je u prethodnoj varijanti potreba računski dokazana;

-       znatno skraćivanje mostarskog tunela (cca 1km tunela što u ekonomskom smislu odgovara cca 8km puta);

-       izbjegavanje smanjenja brzine teških vozila čime se povećavala koncentracija onečišćenih tvari;

-       izmještanjem trase na obronke brda gdje je izmjena zraka brža neutrališe se opasnost od onečišćenja zraka;

-       izbjegavanje skupog, dugotrajnog i mukotrpnog procesa eksproprijacije i izmještanje trase na neiskorišteno zemljište;

-       izbjegavanje uništavanja kvalitetnog poljoprivrednog zemljišta i uništavanja osnovnog izvora prihoda lokalnog stanovništva;

-       izbjegavanje višemetarskih nasipa kroz naseljena područja, stvaranje fizičke i psihičke barijere i podjelu stanovništva s jedne i druge strane koridora;

-       izbjegavanje potrebe za novom infrastrukturnom i drugom reorganizacijom prostora s jedne i druge strane koridora.

Što se tiče izmjena trase na području Počitelja, iste su direktno zahtijevane od strane Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika BiH utvrđene Aneksom 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH,u skladu sa njihovom Odlukom o proglašenju Počitelja nacionalnim spomenikom a u ovo ministarstvo je postupalo u skladu sa Zakonom o sprovođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/02 , 27/02 i 6/04 , 51/07)

Pored toga što ne ugrožava Historijsko gradsko područje Počitelja, optimizirana trasa na području Počitelja znatno skarćuje predviđenu dionicu autoputa na toj lokaciji (za cca 2km).

Valjani argumenti proizašli iz stručnih analiza prostornih planera također postoje za ostale mikrolokacije od Svilaja do čvorišta Mostar sjever.

Navod da u procesu izrade Prostorne osnove nije korišten stručni potencijal Savjeta plana u potpunosti neosnovan. Naime, Prostornu osnovu kao I fazu Plana sa viševarijantnim rješenjem Savjet plana je razmatrao na 3., 4. i 5. sjednici. Na bazi pojedinačnih stručnih pismenih mišljenja članova Savjeta plana  i rezultata javnog uvida i prezentacije izvršene od strane nosioca izrade, u skladu sa Programom uključivanja javnosti u proces pripreme i izrade Prostornog plana, nosilac izrade je dostavio Prostornu osnovu sa povučenom trasom.

Navod da se trasa radikalno mijenja u zoni grada Mostara i Hercegovine je potpuno netačan. Uporedni prikazi trase sa korekcijama su dostupni medijima iz kojih se jasno vidi da južno od Mostara nema nikakvih korekcija izuzev mikrolokacija Blagaj i Počitelj.  

Pored toga, prije dostavljanja Prostorne osnove Vladi Federacije BiH, a u skladu sa Programom uključivanja javnosti u proces pripreme i izrade Prostornog plana, Prostorna osnova data je na uvid javnosti i izvršena je javna prezentacija: za kanton Posavski u općini Odžak, za kanton Zeničko-Dobojski u općini Zenica, za kanton Sarajevo u općini Hadžići, za kanton Hercegovačko-neretvanski u gradu Mostaru, za kanton Zapadnohercegovački u općini Ljubuški, uz prethodno medijsko oglašavanje lokacije i termina obavljanja javnog uvida i prezentacije u printanim i elektronskim medijima. Pristigle primjedbe i sugestije su razmotrene i one koje su utemeljene na bazi struke i interesa razvoja lokalne zajednice su prihvaćene, a za neutemeljene prijedbe dostavljen je odgovor u pisanoj formi.

I na kraju Zakonom o federalnom ministarstvu i drugim tijelima federalne uprave (“Službene novine Federacije BiH” broj 58/02, 38/05, 2/06 i 8/06).je predviđeno da Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta vrši stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: finansijski inžinjering, pripremu, organizaciju i vođenje izgradnje cesta visokog nivoa služnosti (autocesta, poluautocesta i brzih cesta); koordinaciju i sprovođenje preuzetih obaveza u definiranju i izgradnji cestovnog koridora (Vc i drugih koridora); pripremu dugoročnog i srednjoročnog plana razvoja autocesta u Federaciji; izradu projektnih zadataka za izgradnju autocesta u Federaciji; pripremu investiciono-tehničke dokumentacije; pripremu, definiranje i izradu tenderske dokumentacije; pripremu uvjeta za izgradnju autocesta; izradu planova i mjera za saobraćajnu sigurnost izgradnje autocesta; praćenje izvršenja građevinskih poslova u skladu sa dinamičkim planovima i vrši i druge poslove u vezi sa izgradnjom autocesta, a koji se naročito odnose na: pripremu projektne dokumentacije (tehničke provjere različitih varijanti prostiranja trase u prostoru i usklađivanje među ministarstvima, općinama i vlasnicima objekata i zemljišta, izrada studija i idejnih projekata, priprema lokacijskih crteža i sl.); pribavljanje lokacijskih dozvola, građevinskih dozvola i upotrebnih dozvola za ceste visokog nivoa služnosti i cestovne objekte; otkup zemljišta i objekata; plaćanje odšteta i drugih troškova u vezi pripreme gradnje; organiziranje finansiranja izgradnje cesta visokog nivoa služnosti (kontakti sa međunarodnim finansijskim institucijama, priprema podloge za pripremu i dodjelu koncesije i dr.); pripremu dokumenata ponude i ustupanje radova izgradnje cesta visokog nivoa služnosti i cestovnih objekata; organizaciju stručnog nadzora i kontrolu izgradnje; organizaciju tehničkog pregleda i primopredaje cesta visokog nivoa služnosti te dijelova ovih cesta na korištenje i održavanje.

Obzirom na sve prethodno navedeno, navod da se trasa autoceste neutemeljeno mijenja po diktatu Federalnog ministarstva prostornog uređenja, te da je rad istog neozbiljan i da nije zasnovan na stručnim saznanjima niti općeprihvaćenoj metodologiji, je ne samo netačan, već drzak i zlonamjeran s jasnim ciljem obmanjivanja javnosti i prebacivanja na politički teren materije koju bi trebala da radi struka.

 

 

Federalno ministarstvo prostornog uređenja

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 
Stajalište PDF Ispis E-mail

 

hm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hm

 

 

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 1 - 5 od 62
FMPU