Planirajmo
našu
budućnost

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalno ministarstvo prostornog uređenja

Pripreme za izradu Prostornog plana "Autocesta na Koridoru Vc" PDF Ispis E-mail

 

Federalno ministarstvo prostornog uređenja je pripremilo, a Vlada razmatrala i usvojila Informaciju o aktivnostima na pripremi izrade Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine “Autocesta na Koridoru Vc”, sa predloženom trasom koridora.

U Informaciji se ističe da ova autocesta spada u infrastrukturne objekte međudržavnog karaktera, pa su od strane Parlamenta FBiH već donesene neophodne odluke: o utvrđivanju ovog područja područjem posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH i o pristupanju izradi Prostornog plana ovog područja, koji usvaja Parlament FBiH.

Pošto su obavljene sve prethodne radnje i aktivnosti, Vlada je dala saglasnost Federalnom ministarstvu prostornog uređenja da provede postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača za izradu Prostornog plana područja “Autocesta na Koridoru Vc”.

 
Dvije uredbe iz oblasti građenja PDF Ispis E-mail

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je na svojoj 65. sjednici dvije uredbe iz oblasti građenja, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

Razlog donošenja Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehničke dokumentacije jeste u potrebi jasnijeg i preciznijeg definiranja pojedinih odredaba, te njihovo usaglašavanje sa Uredbom o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju.

U skladu sa potrebom usaglašavanja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada je danas donijela i Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o tehničkim svojstvima koje građevine moraju zadovoljavati u pogledu sigurnosti, te načinu korištenja i održavanja građevina.

 
Predložene izmjene i dopune Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta PDF Ispis E-mail

Vlada Federacije BiH je, na 64. sjednici održanoj 29.07.2008. u Mostaru, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH.

Predloženim izmjenama i dopunama pojednostavljuje se procedura odobravanja građenja te se vrši usklađivanje postojećeg zakona sa, u međuvremenu donesenim, propisima u Federaciji BiH, kao i s prijedlozima proisteklim iz Memoranduma o razumijevanju potpisanog između Vlade FBiH i USAID-a. U skladu s tim, uvode se novi pojmovi zoning plan i lokacijska informacija kojim bi se znatno skratila sadašnja procedura odobravanja na području za koji je izrađen detaljan planski dokument.

Također, predloženim dopunama Zakona uvode se instrumenti upravljanja građevinskim otpadom koji nastaje prilikom građenja ili uklanjanja građevina za koje ovo važno pitanje u kontekstu održivog razvoja nije bilo zakonski uređeno.
 
Pored toga, precizirana su pojedina rješenja, posebno ona koja se odnose na način korištenja građevinskog zemljišta, propisivanje mogućnosti i uslova da investitor vlastitim sredstvima uredi građevinsko zemljište i način reguliranja odnosa vezanih za ulaganje vlastitih sredstava.
 
Smjernice za primjenu evropskih standarda iz oblasti građenja u Federaciji BiH PDF Ispis E-mail

 

Vlada je na svojoj 64. sjednici Zaključkom usvojila projekat izrade Smjernica za primjenu evropskih standarda iz oblasti građenja u Federaciji BiH ili tzv. Eurokodova. Svrha smjernica za primjenu Eurokodova tj. Evropskih normi za proračun konstrukcija iz oblasti građenja, je da se u nedostatku nacionalnih dodataka (bosanskohercegovačkih BAS standarda) obezbijede neophodne koncepcijske postavke, ali i praktične smjernice za izradu pravilnika prema odredbama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH i uvođenje Eurokodova u zakonsku regulativu Federacije BiH.

Nosilac pripreme Smjernica za primjenu evropskih standarda iz oblasti građenja u FBiH je Federalno ministarstvo protornog uređenja koje će imenovati grupu stručnjaka za stručno praćenje, usmjeravanje i ocjenu pojedinačnih smjernica za sve dijelove Eurokodova. 
 
Nosilac izrade Smjernica za primjenu evropskih standarda iz oblasti građenja u FBiH bit će izabran putem javnog tendera.
 
Pravilnik o dimnjacima PDF Ispis E-mail

U toku je procedura donošenja Pravilnika o tehničkim propisima za dimnjake u građevinama, zasnovana na članu 81. stav 6. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07 i 32/08), kojim će se, u svrhu ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu, propisati tehnička svojstva za dimnjake u građevinama, zahtjevi za projektovanje, izvođenje, upotrebu, održavanje dim­nja­ka i drugi zahtjevi za dimnjake, te tehnička svojstva i drugi zah­tjevi za građevinske proizvode namijenjene ugradnji u dimnjake.

Pravilnik o tehničkim svojstvima za dimnjake u građevinama je drugi pravilnik i oblasti građenja, koji donosi federalni ministar prostornog uređenja, a kojim se modernizuje zakonska regulativa i uvode evropski standardi iz oblasti građenja. 

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 5 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 11 - 15 od 22
FMPU