Shaping
our
future

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
Federal Ministry of Physical Planning

Building PDF Print E-mail
PERFORMER
 
Performer is a legal entity  being involved in constructing or carrying out of individual works on construction of buildings or other interventions in the space. Construction of buildings or performing individual works on construction of buildings and other interventions in the space  can only be carried out by the legal entity being registered for performing of the respective activity and possessing a license of the Federal Ministry of Physical Planning. 
 
Federal Ministry of Physical Planning issued 278 licenses till now and made a register accordingly:
 
REGISTER
Of performers  who obtained a license   

 

 

No  
Name and address of the legal entity  Date of licence issuance 

Type of professional work on construction of buildings and / or the individual works in construction and other projects in space

 

r/b

Naziv i sjedište pravnog lica

Datum izdavanja ovlaštenja

Vrsta struènih poslova na izgradnji graðevina i/ili izvoðenju pojedinih radova na graðevini i drugim zahvatima u prostoru

 1 "Mountain" d.o.o. Sarajevo
ul. Džemala Bijediæa br. 162
tel:033/770-320
24.10.2008.  Mašinske instalacije
 2 "Putevi" d.o.o. Grude
ul. Ružiæi bb
tel:039/674-400
12.12.2008. Graðevinski -objekti niskogradnje (ceste, drugi inženjerski objekti na cesti graðevinske struke)                  
 3 "IRITEL" AD Beograd
ul. Batajnièki put br. 23
tel: 00381 11 3073 400
23.02.2009. Elektroinstalacije (telekomunikacioni ureðaji i sistemi)
 4 "Hering" d.d. Široki Brijeg
ul. Bana Jelaèiæa IV/3
tel: 039/705-198
13.03.2009. Graðevinarstvo (niskogradnja i visokogradnja) 
 5 "HIDROGRADNjA" d.d. Sarajevo
ul. Hamdije Kreševljakoviæa 19
tel: 033/205-569
27.03.2009. Graðevinarstvo
 6 "EURO-ASFALT" d.o.o. Sarajevo
ul. Rajlovac bb
tel: 033/774-280
13.04.2009. Graðevinarstvo (objekti visokogradnje i niskogradnje) 
 7 GP "PUT" d.d. Sarajevo
ul. Branilaca Sarajeva 25
tel: 033/580-140
21.05.2009. Izvoðenje radova iz oblasti niskogradnje i hidrogradnje
 8 GP "BOSNA" d.d. Sarajevo
ul. Zagrebaèka 50
tel: 033/661-349
09.06.2009. Graðevinarstvo (objekti visokogradnje i niskogradnje) 
 9 "ASFALTGRADNjA" d.o.o. Visoko
ul. Oèazi bb
tel: 032/740-200
18.06.2009. Graðevinarstvo (niskogradnja) 
10 "DŽEKOS" d.o.o. Sarajevo
ul. Ismeta Alajbegoviæa Šerbe 16
tel: 033/766-060
01.07.2009. Graðevinarstvo (visokogradnja) 
11
GP "ŽGP" d.d. Sarajevo
ul. Dolina 11
tel: 033/664-285
08.07.2009. Graðevinarstvo (niskogradnja i visokogradnja) 
12
"Zvornikputevi" d.o.o. Sapna
ul. Donja Potpeæ bb
tel: 035/651-662
09.07.2009. Graðevinarstvo (niskogradnja)
13
"H.P. INVESTING" Export-Import d.o.o. Mostar
ul. Bišæe polje bb
tel: 036/577-009
13.07.2009. 
Graðevinarstvo (niskogradnja) 
       
 15 „MIBO KOMUNIKACIJE“ d.o.o. Sarajevo
Ul. Tvornièka 3
Tel. 033 201 333
07.05.2010. Elektroinstalacije (telekomunikacioni ureðaji i sistemi)
 16 „ELCOM“ d.o.o. Tuzla
Ul. Stupine B-5
Tel. 035 305 700 
07.05.2010.
Elektroinstalacije-elektroenergetika i industrijska automatika, koje su segment konaènog proizvoda –sistema za automatsko upravljanje
 17 GP „BOSNA“ d.d. Sarajevo
Ul. Zagrebaèka 50
Tel. 033 661 349   

07.05.2010. Zaštita, konzervacija i rehabilitacija nacionalnih spomenika
 18 "ANS DRIVE“ d.o.o. Sarajevo
Ul. Butmirska cesta 24
Tel. 033 777 770
10.05.2010. Objekti visokogradnje, geotehnièki objekti i dijelovi objekata niskogradnje:
-Magistralni cjevovodi, elektroenergetske i komunikacione linije,
-Gradski cjevovodi, gradski elektroenergetski i komunikacioni vodovi, ukljuèujuæi pomoæne komunalne graðevinske radove i dr.,
-Montaža i podizanje konstrukcija na gradilištu od prethodno izgraðenih objekata.
 19 „KLAUS LEHMANN GmbH“ d.o.o. Graèanica
Ul. Grabovac bb
Tel. 035 708 702   
10.05.2010. Elektriène instalacije u elektroenergetici
 20 "GEMAX" d.o.o. Beograd
Ul. Banjièki venac 28b
Tel. 00381 11 3061 800   
10.05.2010. Zaštita, konzervacija i rehabilitacija nacionalnih spomenika
 21 „DELING“ d.o.o. Tuzla
Ul. Šiæi bb
Tel. 035 320 100
26.05.2010.
Elektriène instalacije u elektroenergetici
 22 „KOV-GRAD“ d.o.o. Bužim
Ul. Mrazovac 236
Tel. 037 420 320
04.06.2010.
Izgradnja graðevina niskogradnje (ceste, cestovna infrastruktura i inžinjerski objekti na javnim cestama)
 23 „AMITEA“ d.o.o. Mostar
Ul. Bišæe polje bb
Tel. 036 557 900
16.07.2010.
Izvoðenje pripremnih radova,izgradnja donjeg stroja ceste i postavljanje opreme na cesti
 24 „RIAL-ŠPED“ d.o.o.Doboj Istok
Ul Magistralni put bb
Tel. 035 724 386
16.07.2010.
Izgradnja gornjeg stroja ceste
 25 „KALVARIJA-COP“ d.o.o. Vitez
Ul. Mali Mošunj bb
Tel. 030 714 529
21.07.2010.
Izgradnja objekata za odvodnju javnih cesta i izvoðenje zemljanih radova
 26 „PREDUZEÆE ZA PUTEVE“ d.d. Mostar
Ul. Tekija bb
Tel. 036 514 010
16.07.2010.
Izgradnja gornjeg stroja javne ceste i postavljanje signalizacije
 27 „Radnik-gradnja“ d.o.o. Lukavac
Ul. Armije BiH – D5
Tel. 035 556 738
29.07.2010. Izvoðenje betonskih i montažnih konstrukcija u objektima visokogradnje
 28 „ROADING“ d.o.o. Graèanica
Ul. Lipa bb
Tel. 035 702 917
09.08.2010.
Izvoðenje gornjeg stroja javne ceste i objekata za odvodnju
 29  „REWEUS“ d.o.o. Lukavac
Ul. Magistralni put bb
Tel. 035 553 192
09.08.2010.
Izvoðenje zemljanih radova, izgradnju donjeg stroja puta i drenaža, izgradnju potpornih konstrukcija, izvoðenje sanacionih radova na javnim cestama
 30 „RIAL-ŠPED“ d.o.o. Doboj Istok
Ul. Magistralni put bb
Tel. 035 724 386
13.08.2010.
Izgradnja gornjeg stroja ceste
 31 "VIADUKT" d.d. Zagreb
Ul. Kranjèeviæeva 2
Tel. 00385 01 3032 700
25.08.2010.
Graðenje javnih cesta i inženjerskih objekata na cestama
 32 "INTERKLIMA" d.o.o. Vrnjaèka Banja
Ul. Kneza Miloša 161
Tel. 00381 36 632 442
30.08.2010.
Graðenja graðevina/izvoðenja radova:
-    magistralni plinovodi i naftovodi za transport radnog nadpritiska preko 16 bara, koji prelazi preko teritorija dvije opæine, za skladištenje nafte, plina i naftnih derivata,
-    magistralni i regionalni toplodalekovodi,
-    meðuregionalni i regionalni objekti vodosnadbijevanja i kanalizacije,
-    postrojenja za preèišæavanje voda,
 33 „CULON“ d.o.o Tuzla
Ul. Babice Laude 2
Tel. 035 312 780
31.08.2010.
Izvoðenje elektriènih instalacija u elektroenergetici
 34 „NEIMARI“ d.o.o. Sarajevo
Ul. Pijaèna 70
Tel. 033 661 822
03.09.2010.
Izvoðenje radova zaštite, konzervacije, i rehabilitacije nacionalnih spomenika
 35 „TEHNOGRAD“ d.o.o. Tuzla
Ul. Turalibegova 48
Tel. 035 251 061 
03.09.2010.
Graðenje za visokogradnju
 36 „RAD PUTEVI“ d.o.o. Bihaæ,
ul. M. Š. Kurtæehajiæa bb
Tel: 037 351 325
04.10.2010.
Izvoðenje pojedinih dijelova graðevine u niskogradnji izuzev specifiènih objekata u niskogradnji
 37 "KARST" d.o.o. Zagreb,
ul. Nikole Paviæa 11
Tel: 00385 01 3879 144
05.10.2010.
Izvoðenje geotehnièkih konstrukcija, geotehnièkih istraživanja i ispitivanja na terenu i specifiènih geotehnièkih zahvata (geotehnièka sidra, injektiranje)
 38 „FUEL BOSS“ d.o.o. Zenica,
ul. Goraždanska 8
Tel: 032 440 550
11.10.2010.
Obavljanje djelatnosti graðenja – izvoðenja radova iz oblasti mašinstva: oblast plinske instalacije i rezervoari (tlaèna oprema)
 39 "USRA INSAAT"
Elmasbahceler Mah.inonu Cad. Modul ishani 1,
Osmanagazi, Bursa, Republika Turska
tel: 0090224251241011
13.10.2010.
Obavljanje djelatnosti izvoðenja radova zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika.
 40 „ALMY-TRANSPORT“ d.o.o. Zenica,
 Vranduèka bb, Peèuj,
tel: 032 446 041
04.11.2010.
Obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevina, niskogradnja – gornji stroj javne ceste
 41 „NEIMARI“ d.o.o. Sarajevo
Pijaèna 70,
tel. 033 661 822
09.11.2010.
Obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevina, visokogradnja i to: zemljani radovi, izgradnja potpornih zidova i zanatski radovi
 42 „GPP BANOVIÆI“ d.o.o. Banoviæi
Armije BiH 36
tel: 035 876 045
22.11.2010.
Obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevina, visokogradnja – zemljani radovi, izvoðenje armiranobetonskih, montažnih i zidanih konstrukcija, izvoðenje krovnih konstrukcija,
 43 "MONTMONTAŽA" d.d. Zagreb
Rakitnica 2
tel: 00385 1 6168 710
22.11.2010.
Obavljanje djelatnosti izvoðenja industrijskih graðevina u energetici, plinskoj i naftnoj industriji (konstrukcije, cjevovodi svih vrsta, skladišni terminali)
 44 "LIVNOPUTOVI" d.o.o. Livno,
Gabrijela Jurkiæa br. 8a
08.12.2010.
Radovi iz oblasti niskogradnje (gornji stroj ceste)
 45 "11 OKTOMVRI" a.d. Kumanovo, Republika Makedonija
ul. Noemvri bb
tel.00389 31 426 404
 14.12.2010. Izvoðenje pojedinih dijelova graðevine i to: izvoðenje radova cjevovoda i gasovoda – mašinski dio
 46 "WERKOS" d.o.o. Osijek, Republika Hrvatska
ul. Ribarska 1.
tel. 00385 31 228 700
21.12.2010.
izvoðenje pojedinih radova na graðevinama i to: izvoðenje geotehnièkih radova, postavljanje cestovne opreme i izvoðenje radova vanjskog ureðenja i okolinskog inženjeringa (radovi na sanitarnim deponijama)
 47 „BBM“ d.o.o. Sarajevo
ul. Branislava Ðurðeva 6
tel. 033 563 050
21.12.2010.
Graðenje graðevina i to: graðevine iz oblasti visokogradnje i niskogradnje
 48 „SELA“ d.o.o. Sarajevo
ul. Šefika Doriæa 4
tel. 033 776 897
23.12.2010.
Izvoðenje pojedinih dijelova graðevine i to: zemljani radovi, postavljanje podnih i zidnih obloga i fasadni radovi, ugradnja stolarije, zidarski radovi
 49 „GRUPEX“ d.d. Velika Kladuša
ul. Zuhdije Žaliæa bb
tel. 037 775 152
28.12.2010.
Izvoðenje gornjeg stroja ceste
 50 "KONSTRUKTOR-INŽENJERING" d.d. Split
ul. Svaèiæeva 4/I
tel. 00385 21409 200
28.12.2010.
Graðenje graðevina u visokogradnji i niskogradnji
 51 "BUTMIR" d.o.o. Sarajevo
ul. Butmirska cesta 45
tel. 033 774 150
28.12.2010.
izvoðenje objekata visokogradnje
 52 „EGW“ d.o.o. Sarajevo
ul. Kamenolom 10
tel. 033 627 960
28.12.2010.
Izvoðenje pojedinih dijelova graðevina i to: izvoðenje radova iz mašinstva – oblast KGH (klimatizacija, grijanje, hlaðenje)
 53 „ALPAMM“ d.o.o. Tuzla
ul. Žarka Vukoviæa 138
tel. 035 224 400
28.12.2010.
Izvoðenje pojedinih dijelova graðevine i to: izrada i montaža aluminijskih, staklenih i strukturalnih fasada i fasadnih obloga
 54 „GEOSONDA“ d.o.o. Zenica
ul. Masarykova br. 66A
tel. 032 243 400
28.12.2010.
izvoðenje geotehnièkih istraživanja i ispitivanja na terenu i izvoðenje specifiènih geotehnièkih radova (injektiranje, izrada šipova i sidara)
 55 „KOMOTIN“ d.o.o. Jajce
ul. J.B. Jelaèiæa 4
tel. 030 659 054
07.01.2011.
izvoðenje pojedinih dijelova graðevine donjeg stroja ceste, potpornih i obložnih konstrukcija na cesti te objekata odvodnje površinskih procjednih voda
 56 „FIRE-WOOD“ d.o.o. Busovaèa
ul. Kaonik bb
tel. 061 703 854
12.01.2011.
izvoðenje pojedinih dijelova graðevina i to: radovi iz oblasti visokogradnje: tesarski, zidarski i armiraèki radovi na stambenim, poslovnim i proizvodnim objektima i radovi iz oblasti niskogradnje: donji stroj saobraæajnica i zemljani radovi
 57 „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo
ul. Mustajbega Fadilpašiæa 17
tel. 033 667 499
13.01.2011.
Graðevinarstvo (niskogradnja)
 58 "STRABAG" AG Austria
ul. Ortenburgerstr 27
tel. 43 0 4762 620-0
14.01.2011.
Izvoðenje graðevinsko-zanatskih radova niskogradnje i visokogradnje ne ukljuèujuæi faze instalacija
 59 „WINNER PROJECT“ d.o.o.
ul. Terezije 58
tel. 033 218 727
08.02.2011.
Izvoðenje geotehnièkih istraživanja i ispitivanja na terenu i izvoðenje laboratorijskih geotehnièkih ispitivanja
 60 "ADONYI VAGYONKZELO" KFT
Budimpešta, Maðarska
ul. Kaszalo utca 47
tel. 06-70-430-7451
10.02.2011.
Obavljanje djelatnosti graðenja graðevina-izvoðenja pojedinih radova iz oblasti mašinstva (gasovodi)
 61 „ORMAN“ d.o.o. Kiseljak
ul. 8.aprila bb
tel. 030 543 621
17.02.2011.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevina, niskogradnja – donji stroj i to: iskopi, transport i izrada nasipa, potporne i obložne konstrukcije uz saobraæajnice, objekti odvodnje saobraæajnice oborinskih i procjednih voda
 62 „INTERCLIMA“ d.o.o. Sarajevo
ul. Hifzi Bjelevca br. 11a
tel. 033 464 245
17.02.2011.
Izvoðenje radova iz oblasti KGH (klimatizacija, grijanje, hlaðenje)
 63 DZG „GRAÐEVINAR FAJIÆ“ d.o.o.
ul. M.Tita 196, Mostar
tel. 036 555 611
23.02.2011.
Izvoðenje radova zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika
 64 „TERMOELEKTRO“ d.o.o. Brèko
ul. Bulevar mira 1
tel. 049 216 832
24.02.2011.
Mašinski dio-KGH (klimatizacija, grijanje, hlaðenje)
 65 „KRAJINAPUTEVI“ d.d. Bihaæ
ul. Bedem 1
Tel. 037 222 010
24.02.2011.
Izvoðenje gornjeg stroja ceste
 66 "Dalekovod" d.d. Zagreb
ul. Marijana Èaviæa 4
tel. 00385 01 24 59 708
02.03.2011.
izgradnja elektroenergetskih objekata u domeni izgradnje prijenosnih i distributivnih mreža i pripadajuæih postrojenja (TS, razvodna postrojenja)
 67 „TRGOŠPED“ d.o.o. Kakanj
ul. Alije Izetbegoviæa bb
tel. 032 555 357
24.03.2011.
Niskogradnja – donji stroj ceste
 68 „DOBOJPUTEVI“ d.d. Doboj Jug
ul. Usorska 130
tel. 032691 474
25.03.2011.
Izvoðenje svih dijelova javne ceste osim nosivih armiranobetonskih konstrukcija
 69 "PA-EL" d.o.o. Veliko Trgovišæe
ul. Dubrovèan 33a
tel. 0385 49 557 333
25.03.2011.
izvoðenja pojedinih specifiènih radova i to: izvoðenje dijela niskonaponskih elektriènih instalacija (sigurnosni i protivpožarni sistemi, kontrolni sistemi za industrijske procese, javna rasvjeta i kontrola saobraæaja, instalacije komunikacija-instalacije za raèunarske mreže, komunikacijska infrastruktura, katodna zaštita ukljuèivo i propratnu dokumentaciju za katodnu zaštitu)
 70 "KONSTRUKTOR-NERETVA" d.o.o. Èapljina
ul. Ante Starèeviæa 2
tel. 036 806 039
29.03.2011.
Niskogradnja: donji stroj javnih cesta i inžinjerski objekti na cesti
 71 „ITC“ d.o.o. Zenica
ul. Zmaja od Bosne bb
tel. 032 441 200
29.03.2011.
Izvoðenje radova iz oblasti KGH (klimatizacija, grijanje, hlaðenje)
 72 „MARUŠIÆ“ d.o.o. Jajce
ul. Stjepana Tomaševiæa bb
tel. 030 657 460
30.03.2011.
Izvoðenje radova zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika
 73 "KTM-BRINA" d.o.o. Posušje
ul. Vinjani bb
tel 039 693 225
30.03.2011.
Niskogradnja – gornji stroj saobraæajnice
 74 „UNIONINVEST“ d.o.o. Sarajevo
ul. Grbavièka 4.
tel: 033 22 01 53
07.04.2011.
Izvoðenje elektriènih instalacija u elektroenergetici, izvoðenje mašinskih postrojenja – oblast energetike i rashladne i klima tehnike, oblast niskogradnja (donji stroj javnih cesta, izgradnja vodovoda i kanalizacije) i obavljanje djelatnosti graðenja graðevina – oblast visokogradnja
 75 „KRIVAJA METALI“ d.o.o. Zavidoviæi
ul. Radnièka br. 1
tel: 032 878 040
12.04.2011.
Obavljanje djelatnosti izvoðenja specifiènih radova i to: izvoðenje i montaža metalnih konstrukcija u visokogradnji
 76 „TEMPO-VRANICA“ d.d. Mostar
ul. Put za Aluminij bb
tel. 036 312 320
19.04.2011.
Obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine – radovi iz oblasti niskogradnje i to: donji stroj javnih cesta (iskopi, nasipi, ureðenje planuma) i betonski i armiranobetonski radovi u niskogradnji (iskljuèujuæi tunele i mostove),
 77 „ITC“ d.o.o. Zenica
ul. Zmaja od Bosne bb – poslovna zona I
tel. 032 441 200
19.04.2011.
Izvoðenje radova iz oblasti mašinstva – mašinsko èeliène konstrukcije
 78 MUCIÆ & CO d.o.o. Ljubuški
ul. Put za Meðugorje bb
tel: 039 835 600
21.04.2011.
Izvoðenje graðevina iz oblasti visokogradnje
 79 GAMONT d.o.o. Zagreb
ul. Primorska 8
tel. 0385 01 3772-272
25.04.2011.
Obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova na graðevinama (zemljani radovi, rušenje i uklanjanje objekata) i graðenja graðevina: cjevovodi (sve vrste), trafostanice, javna rasvjeta i stambeni objekti
 80 OBŠIVAÈ d.o.o. Metkoviæ
ul. Dubrovaèka 11
tel: 00385 20 681 902
26.04.2011.
Obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevina, radovi iz oblasti niskogradnje i to: donji stroj javnih cesta, inženjerski objekti na cesti
 81 "RM-LH" d.o.o. Zenica
ul. Zmaja od Bosne bb, Poslovna zona I
tel: 032 200 420
06.05.2011.
Obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih radova na graðevinama i to: oblast mašinstvo – izvoðenje i montaža cjevovoda i prateæe opreme u industriji nafte i gasa
 82 KJKP „RAD“ d.o.o. Sarajevo
ul. Paromlinska 57
tel: 033 658 038
06.05.2011.
Obavljanje djelatnosti izvoðenja saobraæajnica (iskljuèujuæi mostove i tunele)
 83 „TERMOMATIK“ d.o.o. Zenica
ul. Juraja Neidharta 42
tel: 032 448 810
06.05.2011.
Obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih specifiènih radova na graðevinama i to: sistemi automatskog upravljanja u industrijskim objektima (izvoðenje instalacija sistema automatskog upravljanja) i oblast mašinstvo – izrada i montaža postrojenja za indukcione peæi i tehnološka priprema za visoke peæi
 84 „UNIGRADNJA“ d.d. Sarajevo
Ul. Mula Mustafe Bašeskije 10
Tel. 033 253 300
23.05.2011.
obavljanje djelatnosti graðenja graðevina u visokogradnji i izvoðenje pojedinih dijelova objekata visokogradnje i niskogradnje, i to: betonske, drvene i montažne konstrukcije na objektima visokogradnje, zemljani radovi, mostovi
 85 ZAGORJE-TEHNOBETON d.d. Varaždin, Hrvatska
Ul. Pavleka Miškine 49
Tel. 00385 (0) 42 404 404
23.05.2011.
obavljanje djelatnosti graðenja graðevina, izvoðenja pojedinih dijelova graðevina i izvoðenje pojedinih specifiènih radova, i to: graðenje inžinjerskih objekata na cestama (mostovi, propusti, potporne konstrukcije), izvoðenje konstrukcija graðevina visokogradnje, izvoðenje zanatskih radova u visokogradnji
 86 KONÈAR-MONTAŽNI INŽENJERING d.d. Zagreb, Hrvatska
Ul. Borongajska bb
Tel. 0385 1 23 55 125
24.05.2011.
Obavljanje djelatnosti izvoðenja elektriènih instalacija u elektroenergetici
 87 ZM-MONTAG d.o.o.  Zagreb, Hrvatska
Ul. Veslaèka 2/6
Tel. 0385 1 63 20 960
24.05.2011.
obavljanje djelatnosti izvoðenja radova, i to: izvoðenje radova na postrojenjima u industriji nafte i gasa (naftovodi, plinovodi) – oblast mašinstvo
 88 GD „BIŠINA“ d.o.o. Mostar
Ul. Lacina 29
Tel. 036 552 520
24.05.2011.
Obavljanje djelatnosti izvoðenja radova zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika
 89 „ALFA THERM“ d.o.o. Mostar
Ul. Bleiburških žrtava 27 C
Tel. 036 324 868
24.05.2011.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih radova, i to: izvoðenje radova iz oblasti mašinstva (grijanje, hlaðenje i ventilacija)
 90 MONTER-STROJARSKE MONTAŽE d.d. Zagreb
Ul. Velimira Škorpika 28
Tel. 00385 1 3703 080    
08.06.2011.
obavljanje djelatnosti izvoðenja strojarskih postrojenja – cjevovodi za tekuæine i plinove i rezervoari (tlaèna oprema)
 91 OTF Fovallalkozo Zartkoruen Mukodo Reszvenytarasasag, Maðarska
ul.Galvani u. 44
Tel. +36 1 453 6300
08.06.2011.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova na graðevinama, i to: izvoðenje radova iz oblasti mašinstva – postrojenja u industriji nafte i gasa (plinovodi,naftovodi), izvoðenje radova iz oblasti niskogradnje – zemljani radovi, izvoðenje elektriènih instalacija sistema automatskog upravljanja
 92 KVV Zrt. Maðarska,
Ul.  Bajosy-Zs. P.O. Box 2,
Tel. +36 84 310-310
08.06.2011.
obavljanje djelatnosti izvoðenja radova na graðevinama, i to: izvoðenje elektriènih instalacija, izvoðenje radova na plinovodima – oblast graðevinarstvo, izvoðenje radova u mašinstvu – postrojenja u industriji nafte i gasa (naftovodi, plinovodi)
 93 “AKA METAL” d.o.o. Graèanica
Ul. Donja Lohinja bb
Tel. 035 780 562
10.06.2011.
obavljanje djelatnosti izvoðenja radova na graðevinama, i to: izrada i montaža metalnih dijelova u industrijskim objektima u oblasti mašinstva
 94 “ZT TEHNOZAŠTITA” d.o.o. Mostar
Ul. Biskupa Èule bb
Tel. 036 326 340
10.06.2011.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih radova na graðevinama, i to: grijanje, hlaðenja i ventilacija (KGH) u oblasti mašinstva
 95 “ŠIRBEGOVIÆ” d.o.o. Graèanica
Ul. Patriotske lige bb
Tel. 035 700 000
10.06.2011.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevina, i to: izvoðenje metalnih i montažnih konstrukcija ukljuèujuæi i temeljnu konstrukciju
 96 „ORMAN“ d.o.o. Kiseljak
Ul. 8.aprila bb
Tel. 030 543 621
10.06.2011.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevina, i to: donji stroj, gornji stroj i pripremni graðevinski radovi za cjevovode
 97 „FLOORING“ d.o.o. Sarajevo
Ul. Kolodvorska 12
Tel. 033 618 090
10.06.2011.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih specifiènih radova na graðevini, i to: izvoðenje hidroizolaterskih radova na objektima visokogradnje i niskogradnje
 98 GPD „TELING“ d.o.o. Travnik
ul. Srednje osoje bb
tel. 030 511 567
15.06.2011.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova na graðevinama, niskogradnja i to: izvoðenje donjeg stroja javnih saobraæajnica i potpornih konstrukcija
 99 „MIP“ d.o.o. Mostar
ul. Vrapèiæi bb
tel. 036 557 520
16.06.2011.
obavljanje djelatnosti graðenja graðevina u oblasti visokogradnje i izvoðenje pojedinih dijelova graðevina-visokogradnja i to: zemljani radovi, izvoðenje betonskih konstrukcija, zidarski radovi
100
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. Ivaniæ-Grad, Republika Hrvatska
ul. Etanska cesta 8
tel. 00385 01 2831 600
17.06.2011.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova na graðevinama, i to: oblast niskogradnje: zemljani radovi, izvoðenje vodovoda, izvoðenje kanalizacije i oblast elektrotehnike: radovi u elektrotehnici – elektriène instalacije
101
“MONTING-energetika” d.o.o. Trebinje
ul. Dušanova 22
tel. 059 240 805
21.06.2011.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih radova na graðevinama, oblast mašinstvo i to: izvoðenje radova za kotlovska postrojenja (mlinovi, dozatori i sistemi obduvavanja)
102
STRABAG d.o.o. Sarajevo
ul. Zmaja od Bosne 7
tel. 033 569 700
04.07.2011. izvoðenje pojedinih dijelova graðevina, i to: izvoðenje armiranobetonskih, betonskih konstrukcija i završnih radova u oblasti visokogradnje i izvoðenje gornjeg stroja saobraæajnica u oblasti niskogradnje
103
“MIPRO-GRADNJA” d.o.o. Ilijaš
ul. Bosanski put 215
tel. 033 403 362
06.07.2011.

obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevina, oblast visokogradnja i to: izvoðenje betonskih i armirano betonskih konstrukcija i izvoðenje graðevinskih zanatskih radova

104
“SES” d.o.o. Sarajevo
ul. Trg ZAVNOBIH-a 25
tel. 033 766 555   
07.07.2011.
izvoðenje pojedinih specifiènih radova na graðevinama, i to: elektriène instalacije u elektroenergetici (ukljuèivo poslove instaliranja javne rasvjete kao dio elektriènih instalacija)
105
RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla
ul. Rudarska 72
tel. 035 281 232
12.07.2011.
Izvoðenje geotehnièkih laboratorijskih ispitivanja
106
GEOKON – ZAGREB d.d. ul. Starotrnjanska 16a
tel. +385 1 605 00 55
13.07.2011.
izvoðenje geotehnièkih istraživanja i ispitivanja na terenu i laboratorijskih geotehnièkih ispitivanja
107
BIS VAM Anlagentechnik GmbH, Austrija
ul. Dieselstrasse 2
tel. +43 7242 406 221
14.07.2011.
izvoðenje postrojenja, i to: izvoðenje postrojenja u industriji nafte i gasa (naftovodi, plinovodi) – oblast mašinstvo
108
“PBP” d.o.o. Konjic,
ul. Hadžiæa polje bb,
036/735-640
26.07.2011
izvoðenje specifiènih radova na graðevinama, niskogradnja i to: betonski kolovozi i drugi specifièni betonski radovi u niskogradnji
109 “UNIGRADNJA” d.d. Sarajevo,
ul. Mula Mustafe Bašeskije 10,
033/253-300
26.07.2011.
izvoðenje radova zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika
110
GD “ARHITEKT” d.o.o. Mostar,
ul. Opine bb,
036/577-670
27.07.2011.
izvoðenje radova  iz oblasti zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika
111
“MIBRAL” d.o.o. Sarajevo,
ul. Srebrenièka br. 1,
033/656-680
27.07.2011.
izvoðenje pojedinih dijelova graðevine, radovi iz oblasti hidrotehnike i to: izvoðenje unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije, te vanjske vodovodne i kanalizacione mreže
112
“IGH-MOSTAR” d.o.o. Mostar,
ul. Bišæe polje bb,
036/449-880, 036/449-881
27.07.2011.
izvoðenje laboratorijskih geotehnièkih ispitivanja
113
ALPINE Bau GmbH, Austria,
Wals bei Salzburg,
str. Alte Bundesstrasse 10,
+43(662)85820
08.08.2011.
obavljanje djelatnosti graðenja graðevina, i to: oblast niskogradnje, oblast visokogradnje, oblast hidrogradnje
114 PPS Pipeline Systems GmbH,
Quakenbruck Njemaèka,
ul. Hindenburgstraße 36,
+49 543 11 40
22.08.2011.
izvoðenje radova na  graðevinama, radovi iz oblasti mašinstva (cjevovodni sistemi – naftovodi i plinovodi)
115
STRABAG AG Austria,
Spittal an der Drau,
str. Ortenburgerstr. 27,
+43 04762 6200
29.08.2011.
izvoðenje pojedinih dijelova graðevine, za graðevine i zahvate na podruèju Federacije Bosne i Hercegovine, i to:
- izvoðenje elektriènih instalacija u industrijskim i elektroenergetskim objektima (ukljuèivo i izvoðenje instalacija sistema automatskog upravljanja),
- izvoðenje mašinskih instalacija na izgradnji cjevovoda, izvoðenje KGH instalacija,
- izvoðenje graðevinskih radova u oblasti hidrotehnike.
116
„HARYSCO“ d.o.o. Sarajevo,
ul. Bihaæka br. 1,
033/590-856
01.09.2011.
ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova na graðevinama iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, radovi iz oblasti niskogradnje i to:
- zemljani radovi,
- donji stroj javnih saobraæajnica,
- potporne konstrukcije,
- radovi iz oblasti komunalne hidrotehnike (vodovod i kanalizacija).
117
HABAU Hoch-und Tiefbaugesellschaft m.b.H., Austria,
Perg, str. Greiner Straße 63,
+43 7262 5550
 01.09.2011. ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevina iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, radovi iz oblasti niskogradnje:
- izvoðenje graðevinskih radova na magistralnim gasovodima.
118
„STEP“ d.d. Sarajevo,
ul. Haliloviæi br. 2,
033/776-850
22.09.2011.
izvoðenje radova iz oblasti elektroinstalacija
u oblasti automatike i elektronike i izvoðenje
elektriènih instalacija u elektroenergetici
119
SICIM S.p.A. Italija,  
Busseto, Parma,
Via Consolatico Superiore 96/98,
0039 0524 930211
26.09.2011.
izvoðenje radova na izgradnji cjevovoda (plinovoda, naftovoda, vodovoda) – oblast mašinstvo, izvoðenje svih graðevinskih radova na izgradnji cjevovoda (plinovoda, naftovoda, vodovoda)
120
„GLAJZ“ d.o.o. Sarajevo,
ul. 6. marta bb, Hadžiæi,
+387 33 422 164
26.09.2011. izgradnja gornjeg stroja željeznièkih pruga, kranskih staza i tramvajskih pruga
121
„GEOPROJEKT“ d.o.o.
Tuzla, ul. Rudarska 61,
+387 35 281 504
26.09.2011.
obavljanje djelatnosti izvoðenja geotehnièkih istraživanja i ispitivanja na terenu
122
MUCIÆ & CO d.o.o.
Dugopolje, Republika Hrvatska,
ul. IV gardijske brigade,
+385 21 66 88 00
26.09.2011.
obavljanje djelatnosti graðenja graðevina u oblasti visokogradnje
123
„MRKONJIÆPUTEVI“ AD
Mrkonjiæ Grad, ul. Podbrdo bb,
+387(0)50 280 010
03.10.2011.
radovi iz oblasti niskogradnje, i to: gornji i donji stroj saobraæajnica, površinska odvodnja, vertikalna i horizontalna signalizacija
124
„MG MIND“ d.o.o.
Mrkonjiæ Grad,
ul. Podbrdo bb,
+387(0)50 280 090
03.10.2011.
radovi iz oblasti niskogradnje, i to: gornji i donji stroj saobraæajnica, površinska odvodnja, vertikalna i horizontalna signalizacija
125
„KONSTRUKCIJE" d.o.o.
 Mostar, ul. Koèine 198,
+ 387 36 57 41 11
03.10.2011.
radovi iz oblasti visogradnje, i to: armirano betonske konstrukcije, èeliène konstrukcije, zidarsko-zanatski radovi i PVC stolarija i ALU bravarija
126
„ELKO - MARIÆ “ d.o.o.
Mostar, ul. Zalik br. 12,
+387 36 558 080
03.10.2011. izvoðenje elektroinstalacionih radova u elektroenergetici
127
»GRAKOP« d.o.o.
Kiseljak,  Gromiljak bb,
+387 (0)30 872 219
03.10.2011.
izvoðenje pojedinih dijelova graðevine u niskogradnji, i to: gornji stroj saobraæajnice – nevezani nosivi slojevi i izvoðenje asfalterskih radova, potporne i obložne konstrukcije uz saobraæajnice i objekti odvodnje saobraæajnice: oborinske i procjedne vode
128
»KONÈAR-INEM« d.d.
Zagreb, Fallerovo šetalište 22,
+385 01 365 5900
10.10.2011.
izvoðenje pojedinih specifiènih radova, i to: instaliranje sistema za automatsko upravljanje u idustrijskim graðevinama, izrada kontrolnih sistema za industrijske procese, izvoðenje niskonaponskih instalacija (zraène i podzemne) javnog osvjetljenja i kontrole saobraæaja (sve za naponske nivoe do 35 kV) i  izvoðenje instalacija komunikacija (komunikacijski sistemi za zgrade i industriju, instalacije za raèunalne mreže, infrastrukturne instalacije za komunikacije ukljuèivo i pripadajuæi kabelski ili zraèni razvod)
129
»TERMOMATIK« d.o.o.
Zenica, Juraja Neidharta 42,
+387 (0)32 448 810

10.10.2011.

28.01.2013.

Rješenje se poništava i oduzima se ovlaštenje za izvoðenje pojedinih specifiènih radova u oblasti vatrostalstva, i to: ozid i montaža vatrostalnih obloga, rješenjem broj: UPI/03-23-2-143/11 AK od 28.01.2013. godine
130
»CONRAM« d.o.o.
Brèko, Gornji Rahiæ bb,
+ 387 49 514 010
25.10.2011.
izvoðenje pojedinih specifiènih radova na graðevini, i to: izvoðenje elektriènih instalacija sistema u niskonaponskim i srednjenaponskim elektroenergetskim postrojenjima, izvoðenje elektriènih instalacija u idustrijskim graðevinama, izvoðenje elektriènih instalacija javnog osvjetljenja i izvoðenje elektriènih instalacija u objektima visokogradnje
131
»IN« d.o.o. Sarajevo,
ul. Radiæeva 14,
+ 387 33 205 463
25.10.2011.
izvoðenje pojedinih radova na graðevinama, i to: oblast visokogradnje (izrada i rekonstrukcija glavne nosive konstrukcije) i oblast niskogradnje (izvoðenje i rekonstrukcija objekata na saobraæajnicama, površinska odvodnja i izrada multibarijerne zaštite na sanitarnim deponijama)
132
»TROMONT« d.o.o.
za graðevinarstvo, promet i usluge,
Splitu, ul Draèevac 11,
Republika Hrvatska,
+ 385 21 541 410
02.11.2011.
izvoðenje pojedinih dijelova graðevine, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: izvoðenje elektriènih instalacija naponskog nivoa do 1 kV u zgradama i industrijskim graðevinama, izvoðenje sigurnosnih sustava i protupožarnih sustava te kontrola sustava za industrijske procese, izvoðenje elektriènih instalacija u elektroenergetskim objektima naponskog nivoa do 35 kV i izvoðenje instalacija  komunikacija, instalacije centralnog grijanja, klimatizacije i ventilacije u oblasti mašinstva i hidroinstalacije i završni radovi u graðevinarstvu u oblasti visokogradnje
133
»ESOTECH« d.d., Velenje
ul. Preloška cesta 1,
3320 Velenje, Slovenija,
+ 386 3 8994 670
28.11.2011.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine, i to: izvoðenje elektroinstalacionih radova
134
»RUDSTROJ« d.d. Kakanj,
ul. Rudarska br. 8,
+387 32 553 636
05.12.2011.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine, i to: oblast mašinstvo (izvoðenje mašinskih radova u procesnoj industriji, izrada i montaža mašinskih metalnih dijelova u termoenergetskim objektima) i oblast elektroinstalacija (izvoðenje elektriènih instalacija naponskog nivoa do 1 kV u zgradama i industrijskim graðevinama, izvoðenje elektriènih instalacija u elektroenergetskim objektima naponskog nivoa
do 35 kV)
135 »ARCUS« d.o.o. Sarajevo,
ul.Dr. Fetaha Beæirbegoviæa br. 8e,
+ 387 33 710 020
12.12.2011.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih specifiènih radova na graðevini, i to: izvoðenje radova na sistemima tehnièke zaštite objekata (dojava i zaštita od požara, video nadzor, protivprovala i kontrola pristupa)
136
»INTEGRAL INŽINJERING«
A.D. LAKTAŠI,
ul. Majke Jugoviæa bb.
+ 387 51 326 060
12.12.2011.
obavljanje djelatnosti graðenja graðevina u oblasti niskogradnje i visokogradnje
137
»TEHNOPETROL« d.o.o. Tuzla,
ul. Ðorða Mihajloviæa br. 4,
+387 35 363 800
20.12.2011.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine iz oblasti mašinstva, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: izrada i montaža transportnih sistema u rudarstvu, izrada i montaža posuda pod pritiskom (izuzev svih vrsta cjevovoda pod pritiskom kao i instalacija koje podliježu protueksplozivnoj zaštiti) i izrada i montaža mašinskih metalnih dijelova u industrijskim objektima.
138
»BAŠANOVIÆ« d.o.o. Lukavac,
ul. Ozrenskog odreda bb, Puraèiæ,
+387 35 554 511
20.12.2011.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine iz oblasti niskogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: izgradnja gornjeg stroja cesta
139
»DTQ« d.o.o. Sarajevo,
ul. Lužansko polje br. 7, Ilidža
+387 33 77 69 50
04.01.2012.
obavljanje djelatnosti izvoðenja laboratorijskih geotehnièkih ispitivanja
140
»CESTA-VARAŽDIN« d.d.,
ul. Meðimurska br. 26,
Varaždin, Republika Hrvatska,
04.01.2012.
obavljanje djelatnosti graðenja graðevina, i to:
- izgradnja objekata niskogradnje,
- održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova
(osim cesta i autocesta),
- izgradnja saobraæajnica, aerodromskih pista i sportskih terena,
- izgradnja i održavanje hidrograðevinskih objekata,
- pripremni radovi (rušenje i razbijanje objekata)
141
D.O.O. »BEHIÆ - SANY - BOY«
Bihaæ, ul. Orljani bb,
+387 37 311 127
09.01.2012. obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine iz oblasti niskogradnje (izgradnja gornjeg stroja cesta)
142
»BUJICE« d.d. Konjic,
u. Stara èaršija bb,
+387 36 734 060
09.01.2012. obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih specifiènih radova na graðevini, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: izvoðenje radova na regulacijama rijeka i izvoðenje hidromelioracionih sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje
143
»A 3« d.o.o. Široki Brijeg,
ul. Fra Didaka Buntiæa br. 74,
+387 39 700 650,
+387 39 705 214,
+387 39 703 414
24.01.2012. obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine iz oblasti visokogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: zemljani radovi, betonski radovi, armiraèki radovi, tesarski radovi, zidarski radovi i uvoðenje instalacija vodovoda i kanalizacije.
144
»GEOTEHNOS« d.o.o.
Sarajevo, Ilidža
ul. Lužansko polje br. 7,
+ 387 33 637 666
24.01.2012.
obavljanje djelatnosti izvoðenja geotehnièkih istraživanja i ispitivanja na terenu, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja.
145 »BH Telecom« d.d. Sarajevo
Telecom Inženjering,
Bulevar Meše Selimoviæa broj 18,
+387 33 460 592
08.02.2012.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: zemljani radovi, izrada prelaza sa kablovskom kanalizacijom (preko saobraæajnica, rijeènih tokova, mostova i vijadukta), izrada okana, potpornih i obložnih  AB zidova, antenskih stubova, objekata za smještaj telekomunikacione opreme i izrada kablovskih galerija.
146
»PROGRAD« d.o.o. Žepèe,
ul. Donja Golubinja bb,
+ 387 32 684 060
20.02.2012.
izvoðenje pojedinih dijelova graðevine iz oblasti visokogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: betonski radovi, armiraèki radovi, tesarski radovi, zidarski radovi, fasaderski radovi, stolarski radovi i uvoðenje instalacija vodovoda i kanalizacije.
147
»INTERPROJEKT« d.o.o.
Mostar
ul. Šaæira Palate br. 4
+387 36 555 131
21.03.2012.
izvoðenje geotehnièkih istraživanja i ispitivanja na terenu
148
»BAHEN - GRADNJA« d.o.o. Sarajevo,
ul. Senada Poturka - Senèija br. 131
+387 33 465 109
21.03.2012.
izvoðenje pojedinih specifiènih radova na graðevini, radovi iz oblasti visokogradnje - hidroizolaterski radovi
149
»MILIÈEVIÆ« d.o.o.
Kreševo, ul.Vrela bb
+387 30 800 072
22.03.2012.
izvoðenje pojedinih dijelova graðevine iz oblasti niskogradnje, i to: zemljani radovi, izrada donjeg stroja saobraæajnica i izrada objekata odvodnje na saobraæajnicama, potpornih konstrukcija i propusta
150
»ELING INŽINJERING« d.o.o.
Tesliæ, ul. Svetog Save 87/A
+387 53 410 310
22.03.2012.
izvoðenje pojedinih dijelova graðevine iz oblasti malih hidroelektrana, i to: izvoðenje KGH instalacija, izrada i montaža mašinskih metalnih dijelova u hidroenergetskim objektima i izvoðenje elektriènih instalacija
151
»MONTINGENERGETIKA«
d.o.o. Tuzla,
ul. Inžinjerijske brigade bb,
29.03.2012.
izvoðenje pojedinih dijelova graðevine iz oblasti mašinstva i to: mašinski radovi na energetskim postrojenjima, montaža mašinskih metalnih dijelova u energetskim objektima, izrada i montaža posuda pod pritiskom i mašinski radovi na industrijskim cijevovodima.
152
RUDARSKI INSTITUT d.d.
Tuzla
ul. Rudarska br. 72
+387 35 281 232
17.04.2012.
izvoðenje geotehnièkih istraživanja i ispitivanja na terenu
153
»MENADŽER« d.o.o.
Lukavac, ul. Poljice bb
+ 387 35 542 162
+ 387 35 542 413
25.04.2012.
izvoðenje pojedinih specifiènih radova na graðevini i to: sanacija i osiguranje kosina/škarpi, izrada gabionskih potpornih konstrukcija i gabionskih madraca, izrada i ugradnja barijera protiv odrona i sniježnih lavina, izrada torkret/mlaznog betona, ugradnja i injektiranje sidara, izrada AB roštilja, hidrosjetva, izrada i ugradnja zaštitnih žièanih ograda i ugradnja protivzvuènih barijera
154
»AQUATERM d.o.o.«
Karlovc - Hrvatska,
ul. Primorska 28,
+ 385 47 416 620
25.04.2012.
izvoðenje pojedinih dijelova graðevine i to: izvoðenje unutrašnjih i vanjskih vodovodnih i kanalizacionih instalacija sa prateæim hidrotehnièkim objektima.
155
»IZGRADNJA TOJAGA« d.o.o.
Mostar, ul. Put HUD 29,
+387 36 570 740
25.04.2012.
izvoðenje pripremnih radova, izgradnje donjeg stroja cesta i postavljanje opreme na cestama
156
»INTERPROJEKT« d.o.o.
Mostar, ul. Maršala Tita 254a,
+387 36 555 131
09.05.2012. izvoðenje laboratorijskih geotehnièkih ispitivanja
157
Institut za graðevinarstvo „IG“ d.o.o.
Banja Luka, ul. Jug Bogdana bb,
+387 51 326 064
25.05.2012.
izvoðenje geotehnièkih istraživanja i ispitivanja na terenu i izvoðenja laboratorijskih geotehnièkih ispitivanja
158
DŽEKOS d.o.o. Sarajevo,Ilidža,
Ismeta Alajbegoviæa - Šerbe br. 16,
+387 33 766 060
30.05.2012.
izvoðenja pojedinih dijelova graðevine iz oblasti niskogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: izvoðenje donjeg stroja saobraæajnica, izvoðenje vanjskih vodovodnih i kanalizacionih instalacija i izvoðenje inženjerskih objekata na cestama (mostovi i potporne konstrukcije)
159
''ITC'' Zenica d.o.o.
ul.Zmaja od Bosne bb
(poduzetnièka zona 1)
+387 32 441 200
06.06.2012.
izvoðenje pojedinih dijelova graðevine iz oblasti visokogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: zemljani radovi, betonski radovi, armiraèki radovi, tesarski radovi, zidarski radovi, podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova i ugradnja stolarije
160
Društvo za geološka istraživanja
''GEO - MARIÆ'' d.o.o. Mostar,
ul. Cim br. 7
11.06.2012.
izvoðenje geotehnièkih istraživanja i ispitivanja na terenu, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja
161
GD ''RAD'' d.d. Konjic,
ul. IV Muslimanske brigade bb
+387 36 731 028
12.06.2012.
izvoðenje pojedinih dijelova graðevine iz oblasti niskogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: izvoðenje donjeg stroja saobraæajnica, izvoðenje vanjskih vodovodnih i kanalizacionih instalacija i izvoðenje inženjerskih objekata na cestama (mostovi i potporne konstrukcije)
162
''ALMY - GRADNJA'' d.o.o.
Zenica, ul.Vranduèka bb - Peèuj,
+387 32 456 073
13.06.2012.
izvoðenje pojedinih dijelova graðevine iz oblasti visokogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: betonski radovi, armiraèki radovi, tesarski radovi, zidarski radovi, podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, limarski radovi, postavljanje podnih i zidnih obloga i hidroizolaterski radovi
163
JP Elektroprivreda BiH d.d.
ZD ''Eldis Tehnika'' d.o.o. Sarajevo,
ul. Blažujski drum bb - Ilidža
+387 33 76 27 23
22.06.2012.
izvoðenje pojedinih specifiènih radova iz oblasti elektroenergetike i elektroinstalacija, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: izvoðenje srednjenaponskih i niskonaponskih trafostanica, izvoðenje niskonaponske i srednjenaponske kabelske instalacije i izvoðenje elektriènih instalacija naponskog nivoa do 1 kV u objektima
163A
DŽEKOS d.o.o. Sarajevo
ul. Ismeta Alejbegoviæa Šerbe
Sarajevo
22.06.2012. Izvoðenje radova iz oblasti graðevinarstva - objekti visokogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja
164
''Š.F.-INŽENJERING'' d.o.o.
Tuzla, ul. Turalibegova br. 22
+387 35 257 023
22.06.2012.
izvoðenje pojedinih dijelova graðevine, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: uvoðenje vodovoda i kanalizacije iz oblasti visokogradnje, (43.22  KD BiH) i gradnja cjevovoda za teènosti, ukljuèujuèi (meðugradske i gradske cjevovode - vodovode i kanalizacijske sisteme), iz oblasti niskogradnje, (42.21 KD BiH)
165
''TELEFONIJA - VIDAKOVIÆ'' d.o.o.
Doboj, ul. Kralja Aleksandra br. 7
19.07.2012.
izvoðenje pojedinih specifiènih radova iz oblasti elektrotehnike - postavljanje sistema rasvjete i postavljanje uliène rasvjete i elektriène signalizacije (43.21 KD BiH 2010), za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: proizvodnja, isporuka i izgradnja kompletnih sistema svjetlosne saobraæajne signalizacije - semafora, sa graðevinskim radovima na izradi kablovske kanalizacije i proizvodnja, isporuka i izgradnja kompletnih sistema javne rasvjete, sa graðevinskim radovima na izradi kablovske kanalizacije
166
„TB INŽINJERING“ d.o.o.
Breza, ul. 6. April br. 6
19.07.2012.
izvoðenje pojedinih dijelova graðevine za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to:donji stroj javnih cesta, gornji stroj javnih cesta i izgradnja vodovoda i kanalizacije.
167
UNIS - FAGAS d.o.o.
Sarajevo
ul. Rajlovaèka b.b.
+387 33 590 739
19.07.2012. izvoðenje pojedinih specifiènih radova na graðevini iz oblasti mašinstva, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: postavljanje/montaža mjerno regulacionih stanica i prateæe instrumentacione opreme za mjerenje
168
NEIR, d.o.o. Split
ul. Vukovarska 148
+ 385 21 47 35 48
20.07.2012. izvoðenje iz oblasti zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja
169
''AREL'' d.o.o. Zenica
Sarajevska 133
+387 32 246 629
20.07.2012.
izvoðenje pojedinih dijelova graðevine iz oblasti niskogradnje i visokogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: armiraèki radovi, radovi na izradi i montaži èeliène konstrukcije i limarski radovi
170
HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD
Zagreb, ul. Nike Grškoviæa br. 23
+385 1 468 45 99
20.07.2012.
obavljanje djelatnosti konzervatorsko - restauratorskih radova na kamenoj plastici nacionalnih spomenika, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja
171
„ARAPOVAC-PUTEVI“ d.o.o.
Èeliæ, ul. Izeta Ahmetoviæa 62
+387 35 668 700
10.08.2012.
izvoðenje pojedinih dijelova graðevine iz oblasti niskogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: zemljani radovi, donji stroj javnih saobraæajnica, gornji stroj javnih saobraæajnica, potporne konstrukcije i postavljanje opreme na cesti
172
''Putovi''  d.o.o. Grude,
ul. Ružiæi bb,
+ 387 39 674 400
10.08.2012
izvoðenje radova iz oblasti graðevinarstva - objekata niskogradnje (ceste i drugi inženjerski objekti na cesti graðevinske struke), za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja
173
KAMGRAD d.o.o. Zagreb
ul. Josipa Lonèara 1/h
+ 385 1 3430 300
13.08.2012.
obavljanje djelatnosti graðenja graðevina iz oblasti visokogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: izvoðenje graðevinskih konstrukcija, izvoðenje graðevinsko zanatskih radova, izvoðenje elektro instalacija i izvoðenje mašinskih instalacija
174
''TEMPO-VRANICA'' d.d.
Mostar, ul. Put za Aluminij bb
+ 387 36 312 320
14.08.2012.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijeova graðevine iz oblasti visokogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: izvoðenje graðevinskih konstrukcija (armirano betonske, metalne drvene i zidane konstrukcije)
175
''NISKOGRADNJA'' d.o.o.
Laktaši, ul. Karaðorðeva br. 63
+387 51 348 000
14.08.2012.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine iz oblasti niskogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: izrada donjeg i gornjeg stroja saobraæajnica
176
''DEELA'' d.o.o. Kakanj,
ul. Karaulsko polje bb
+387 32 774 012
17.08.2012.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine iz oblasti niskogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: zemljani radovi, donji stroj saobraæajnica, potporne i obložne konstrukcije i izgradnja mostova
177
ENERGOINVEST d.d. Sarajevo,
Hamdije Æemerliæa br. 2 +387 33 703 336
24.08.2012.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine iz oblasti elektroenergetike, mašinstva, graðevinarstva i hidrotehnike, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to:
-    izvoðenje elektriènih instalacija u visokogradnji (naponski nivo do 35 kV),
- izvoðenje elektroenergetskih objekata svih naponskih nivoa - TS i DV,
- izvoðenje sistema katodne zaštite na podzemnim metalnim instalacijama industrijskih objekata i na podzemnim metalnim cjevovodima (sistemi sa nametnutim strujama i sistemi galvanskim anodama),
- izgradnja energetskih objekata za proizvodnju elektriène energije (HE, TE, solarne i vjetroelektrane) - iz oblasti elektrotehnike i mašinstva,
-    izgradnja TK sistema,
-    izgradnja SCADA sistema,
-    izgradnja procesnih postrojenja i objekata za  skladištenje,
-    izgradnja cjevovoda gasovitih i tekuæih materija i gasnih mreža,
-    uvoðenje instalacija grijanja, ventilacije i klimatizacije - oblast graðevinarstva i hidrotehnike,
-    izvoðenje konstrukcija objekata visokogradnje,
-    izvoðenje vodovoda i  kanalizacije,
-    objekti za tretman voda,
izvoðenje hidrotehnièkih objekata u niskogradnji.
178
''UNIPROJEKT''
Komerc inžinjering d.o.o.
Zenica, ul. Travnièka br. 64
+387 032 442 671 (670)
28.08.2012.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine iz oblasti visokogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: betonski radovi, tesarski radovi, zidarski radovi, fasaderski radovi, stolarski radovi i uvoðenje instalacija vodovoda i kanalizacije
179
''GRADNJA'' d.o.o.
Mostar, ul. Opine bb
06.09.2012.
obavljanje djelatnosti izvoðenja radova zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja
180
''TED INVEST'' d.o.o.
Sarajevo, ul. Buka br. 3
+387 33 665 205
19.09.2012.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih specifiènih radova, i to: iskop kanala i bušenje trupa puta i pruge, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja
181
BBR ADRIA d.o.o.
Zagreb,ul. Kalinovica 3
+385 1 3839 220
19.09.2012.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih specifiènih radova na graðevini iz oblasti niskogradnje i visokogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: radovi na izvoðenju kablova za prednaprezanje graðevinskih konstrukcija i radovi na izvoðenju geotehnièkih sidara
182 ''HANO'' d.o.o. Sarajevo
ul. Kolodvorska br. 12A
+387 0 33 737 330
19.09.2012.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine iz oblasti visokogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: izrada i montaža aluminijskih, staklenih, strukturalnih fasada i fasadnih obloga kao i aluminijske bravarije
183
''BOSMAN'' d.o.o. Sarajevo
Ilidža, ul. Rakovièka cesta 18
+387 33 762 061
19.09.2012.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine iz oblasti niskogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to:
-    izvoðenje donjeg i gornjeg stroja saobraæajnica,
-    horizontalna i vertikalna saobraæajna signalizacija.
184
''TERMO-BETON'' d.o.o.
Breza, ul. Potkraj bb
+387 32 789 050
19.09.2012.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine iz oblasti niskogradnje i visokogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: oblast niskogradnje (donji stroj saobraæajnica, potporne i obložne konstrukcije i izgradnja propusta i mostova raspona do 16 metara), oblast visokogradnje (zemljani radovi, betonski radovi, armiraèki radovi, tesarski radovi i zidarski radovi)
185
''ITC'' Zenica d.o.o.
ul. Zmaja od Bosne bb
(poduzetnièka zona 1)
+387 32 441 200
19.09.2012.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih specifiènih radova na graðevini - izvoðenje elektriènih instalacija jake struje (ukljuèivo i instalacije zaštite od atmosferskih pražnjenja u visokogradnji (jaka struja)  (razred po staroj nomenklaturi klasifikacije djelatnosti 45.31 odnosno 43.21 po KD BiH 2010 - NACE Rev 2.), za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja
186
BS TS d.o.o. Sarajevo
Ilidža, ul. Tvornièka br. 3
+ 387 33 636 786
10.10.2012.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih specifiènih radova na graðevini, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: izvoðenje elektriènih instalacija (telekomunikacioni ureðaji i informacioni sistemi)
187
''ChenCo'' d.o.o. Sarajevo
ul. Jadranska do br. 1
+387 33 254 330
22.10.2012.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih specifiènih radova na graðevini, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: izvoðenje hidroizolaterskih radova na objektima niskogradnje i visokogradnje
188
ZADRUGA d.o.o. Mostar
ul. Bišæe polje bb,
+387 36 577 895
23.10.2012.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine iz oblasti niskogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: zemljani radovi i izvoðenje donjeg stroja cesta
188A
TEHNOGRAD-company d.o.o. Tuzla, ul. Fra Grge Martiæa br. 8
+ 387 35 252 433
30.10.2012.
izvoðenje pojedinih dijelova graðevine iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: izvoðenje: betonskih, armiraèkih, tesarskih, zidarskih radova i montažnih AB konstrukcija iz oblasti visokogradnje i izvoðenje: betonskih, armiraèkih, tesarskih, zidarskih i zemljanih radova iz oblasti niskogradnje i hidrogradnje
189 Ludwig Pfeiffer Hoch und
Tiefbau GmbH & Co. KG
Kassel str. Lilienthalstr. 33
+ 49 561 95347 44
23.10.2012.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine iz oblasti niskogradnje - hidrotehnika, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: izvoðenje vodovodnih i kanalizacionih cjevovoda
189A
''MEMI-ALI'' d.o.o. Živinice,
ul. Osloboðenja bb (objekat ''Park Haus''),
+387 63 996 592,
+387 35 773 817
13.11.2012. izvoðenje pojedinih specifiènih radova iz oblasti niskogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: ugradnja opreme puta (sigurnosnih i zaštitnih ograda)
190
SOKOGRADNJA d.o.o. Sarajevo - Novo Sarajevo, ul. Put života br. 2
+387 33 20 66 36
23.10.2012.
izvoðenje pojedinih specifiènih radova na graðevini iz oblasti niskogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: radovi na odvodnji donjeg stroja željeznièkih pruga i industrijskih kolosjeka
190A Hidrogradnja d.d. Sarajevo
Hamdije Kreševljakoviæa 19
+387 33 205 573
13.11.2012.
zvoðenje radova iz oblasti graðevinarstva, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja
191 PUŠINA d.o.o. Grude,
Plavilo bb, Drinovci, Grude
+387 39 672 656
+387 63 343 000
16.11.2012.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine iz oblasti niskogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: pripremni radovi, zemljani radovi, izrada donjeg stroja saobraæajnica, izrada potpornih i obložnih konstrukcija, izrada objekata odvodnje na saobraæajnicama
192 HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.
Zagreb, ul. Zeleni trg 6/a,
+385 61 99 555
03.12.2012.
obavljanje djelatnosti graðenja graðevina iz oblasti niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje, ukljuèujuæi elektro i mašinski dio izvoðenja, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: gradnja stambenih i nestambenih zgrada,  gradnja cesta i autocesta, gradnja željeznièkih pruga i podzemnih željeznica, gradnja mostova i tunela, gradnja cjevovoda za tekuæine i plinove, gradnja hidrograðevinskih objekata, gradnja ostalih graðevina niskogradnje i uklanjanje graðevina i pripremni radovi na gradilištu
193
TEMPO-VRANICA d.d. Mostar
ul. Put za Aluminij bb
17.12.2012. izvoðenje pojedinih dijelova graðevine iz oblasti niskogradnje za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: izgradnja mostova
194 "DŽENA" d.o.o. Gradaèac
ul. Titova br. 2/12,
+387 35 817 225
18.12.2012. obavljanje djelatnosti izvoðenje pojedinih dijelova graðevine i to: zemljani radovi, izvoðenje betonskih i zidanih konstrukcija u visokogradnji, fasadni i farbarski radovi i ugradnja stolarije, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja
195 DOO ''REGENERACIJA'' Velika Kladuša
ul. Nurije Pozderca bb
+387 37 775 255
19.12.2012.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih specifiènih radova na graðevini iz oblasti niskogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: montaža cjevovoda za mostovsku odvodnju
196 ''GPI'' d.o.o. Konjic
Orašje do br. 10, Konjic
+387 36 734 340
25.12.2012.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine iz oblasti niskogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to:  izvoðenje donjeg stroja cesta, izvoðenje potpornih i obložnih konstrukcija na cestama, izvoðenje propusta i mostova (raspona do 16 metara) i izvoðenje odvodnje na cestama
197 CENGIZ INSAAT SANAYI
VE TICARET ANONIM SIRKETI
(dionièko društvo)
Istanbul, Republika Turska
ul. Mahir Iz br. 30, Uskudar
+387 33 833 070
28.12.2012. obavljanje djelatnosti graðenja graðevina iz oblasti niskogradnje (graðevinski, elektro i mašinski dio izvoðenja), i to: izgradnja puteva i autoputeva, izgradnja željeznica i metroa, izgradnja tunela i izgradnja inžinjerskih objekata na cestama (mostovi i potporne konstrukcije)
198
''BUJICE'' d.d. Konjic
ul. Stara èaršija bb
+387 36 734 060
+387 61 106 075
31.12.2012. obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine iz oblasti niskogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to:  izvoðenje donjeg stroja cesta, izvoðenje potpornih i obložnih konstrukcija na cestama, izvoðenje odvodnje na cestama i izvoðenje cjevovoda za vodovod i kanalizaciju sa pripadajuæim objektima (rezervoari, pumpne stanice, zatvaraænice)
199
''BUTMIR'' d.o.o. Sarajevo
ul. Butmirska cesta br. 45
+ 387 33 774 150
31.12.2012. obavljanje djelatnosti graðenja graðevina iz oblasti niskogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: izvoðenje saobraæajnica, izvoðenje potpornih i obložnih konstrukcija na cestama, izvoðenje propusta i mostova i izvoðenje tunela (izuzev elektro i mašinske faze izvoðenja)
200 ''TRGOŠPED'' d.o.o. Kakanj
ul. Alije Izetbegoviæa bb
+ 387 32 555 808
11.02.2013.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine iz oblasti niskogradnje (izvoðenje gornjeg stroja cesta) i iz oblasti visokogradnje (izvoðenje graðevinsko-zanatskih radova), za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja
201 "OHL ŽS" a.s.  Brno - stred
ul. Burešova 938/17
Republika Èeška
+ 420 541 571 111
12.02.2013.
obavljanje djelatnosti graðenja graðevina iz oblasti niskogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to:
- izgradnja saobraæajnica,
- izgradnja željeznica,
- izgradnja tunela (ukljuèujuæi elektro i mašinsku fazu izvoðenja),
- izgradnja inžinjerskih objekata na saobraæajnicama (mostovi i potporne konstrukcije)
202 ''RADIS'' d.o.o.
Istoèno Novo Sarajevo
ul. Vojvode R. Putnika 118
Bosna i Hercegovina
+ 387 57 343 136
13.02.2013.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to:
- izvoðenje donjeg i gornjeg stroja saobraæajnica iz oblasti niskogradnje,
- izvoðenje vanjskih instalacija vodovoda i kanalizacije iz oblasti niskogradnje,
- izvoðenje graðevinsko-zanatskih radova iz oblasti visokogradnje,
- izvoðenje KGH instalacija iz oblasti visokogradnje,
- izvoðenje unutarnjih instalacija vodovoda i kanalizacije iz oblasti visokogradnje
203 ''FAMUS-GRADNJA 3'' d.o.o.
Tešanj, ul. Kralja Tvrtka bb, Jelah
+387 33 653 838
14.02.2013.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine iz oblasti visokogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to:
- pripremni radovi,
- zemljani radovi,
- graðevinsko-zanatski radovi (tesarski, zidarski, armiraèki, betonski - armirano betonski, krovopokrivaèki, izolaterski, keramièarski i molerski)
204 "ENTEA" d.o.o. Sarajevo
ul. Rustem Pašina br. 23/II
Ilidža
+387 33 627 601
05.03.2013.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine iz oblasti niskogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: izvoðenje konstruktivne faze tunela (izuzev elektro i mašinske faze)
205 "IMK RS" Banja Luka,
ul. Jasenovaèkih logoraša br. 4a
+387 51 462 315
14.03.2013.
obavljanje djelatnosti izvoðenja geotehnièkih istraživanja i ispitivanja na terenu i laboratorijskih geotehnièkih ispitivanja, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja
206
ELMONT d.o.o. Žepèe
ul. Golubinja bb
21.03.2012.
izvoðenja pojedinih specifiènih radova na graðevini iz oblasti mašinstva, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: izvoðenje mašinskih metalnih dijelova u industriji
207
"ENTEA" d.o.o. Sarajevo
ul. Rustem Pašina br. 23/II
Ilidža
+387 33 627 601
02.04.2012.
graðenje graðevina iz oblasti niskogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to:
- izgradnja saobraæajnica,
- izgradnja potpornih i obložnih konstrukcija na cestama,
- izgradnja propusta i mostova,
- izgradnja elektro i mašinske faze,
- izgradnja geotehnièkih sidara.
208
''TERMOELEKTRO'' d.o.o.
Brèko, Bulevar mira br. 1
+387 49 216 832
17.04.2013.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine iz oblasti mašinstva, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: izvoðenje mašinskih metalnih dijelova u industrijskim objektima
209
"HERING" d.d. Široki Brijeg
ul. Provo b.b.
+387 39 701 588
17.04.2013. obavljanje djelatnosti izvoðenja radova iz oblasti graðevinarstva (niskogradnje i visokogradnje), za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja
210
"AGENCIJA KAMIR" d.o.o.
Široki Brijeg
ul. Obilazna cesta br. 32
+387 39 700 700
24.04.2013.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine iz oblasti visokogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: izvoðenje elektroinstalacija
210A FAIN d.o.o. Sarajevo
ul. Behdžeta Muteveliæa 2B
 14.05.2012. izvoðenje pojedinih dijelova graðevine iz oblasti visokogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to:
- pripremni radovi na zemljištu (zemljani radovi: iskop, nasipanje, ravnanje i drugi radovi na oblikovanju gradilišta izuzev miniranja stijena),
- zidarski radovi,
- postavljanje podnih i zidnih obloga,
- ugradnja stolarije,
- bojenje i
- fasadni i štukaturski radovi.
211 "PROMARK" d.o.o.
Mostar, ul. Rodoè bb
+387 36 350 210
26.04.2013.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine iz oblasti niskogradnje i visokogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to:
- Izvoðenje radova iz oblasti niskogradnje na objektima odvodnje i propustima na saobraæajnicama, i to: zemljani radovi, betonski radovi, armiraèki radovi i tesarski radovi,     
- Gradnja cjevovoda za teènosti, ukljuèujuæi: meðugradske i gradske
cjevovode - vodovode kanalizacijskih sistema,
- Izvoðenje radova iz oblasti visokogradnje, i to: zemljani radovi, betonski radovi, armiraèki radovi, tesarski radovi, zidarski radovi, bravarski radovi, i uvoðenje instalacija vodovoda i kanalizacije
211A MIP d.o.o. Mostar
ul. Vrapèiæi bb,
+387 36 557 520
14.05.2013.
obavljanje djelatnosti zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja
212 DŽENA d.o.o. Gradaèac
ul. Hasana Kikiæa bb
+387 35 822 100
14.05.2013.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine iz oblasti visokogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to:
graðevinsko-zanatski: tesarski radovi, krovopokrivaèki radovi, izolaterski radovi, limarski radovi, podopolagaèki radovi, keramièarski radovi, i bravarski radovi.
instalaterski: uvoðenje instalacija vodovoda i kanalizacije.
213 SANTAÆ INŽENJERING d.o.o.
Lukavac, Kralja Tvrtka I bb
+387 35 555 571
15.05.2013.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih specifiènih radova na graðevini iz oblasti mašinstva, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: izvoðenje mašinskih metalnih dijelova u industriji
214 DŽEKOS d.o.o.
Sarajevo, Ilidža
Ismeta Alajbegoviæa
Šerbe br. 16
+387 33 766 060
16.05.2013.
obavljanje djelatnosti graðenja graðevina iz oblasti niskogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: izvoðenje saobraæajnica, izvoðenje potpornih i obložnih konstrukcija na cestama, izvoðenje propusta i mostova i izvoðenje tunela (ukljuèujuæi elektro i mašinsku fazu izvoðenja)
215 AME d.o.o. Breza
ul. Branilaca grada bb,
+387 32 783 550
12.06.2013.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine iz oblasti niskogradnje i visokogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to:
Izvoðenje radova iz oblasti niskogradnje, i to: izvoðenje saobraèajnica, izvoðenje potpornih konstrukcija, pripremni radovi na gradilištu (zemljani radovi: iskop, nasipanje, ravnanje i drugi radovi na oblikovanju gradilišta izuzev miniranja stijena), gradnja cjevovoda za teènosti, ukljuèujuæi meðugradske i gradske cjevovode (vodovode i  kanalizacijske sisteme),
Izvoðenje radova iz oblasti visokogradnje, i to: radovi na izvoðenju vanjskog ureðenja (betonska galanterija).
216 Design & QC d.o.o.
Sarajevo
ul. Marka Maruliæa br. 2
+387 33 655 531
13.06.2013.
obavljanje djelatnosti izvoðenja geotehnièkih istraživanja i ispitivanja na terenu, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja
217 MC - STELLA
Velika Kladuša
ul. Trnovaèka br. 10
+387 37 775 180
13.06.2013.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih specifiènih radova na graðevini (izvoðenje elektriènih instalacija u NN i SN postrojenjima, izvoðenje elektro instalacija u visokogradnji i izvoðenje elektro instalacija javne rasvjete), za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja
218 GRADMONT d.o.o.
Gradaèac
ul. Donje Ledenice bb,
+378 35 821450
13.06.2013.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine iz oblasti niskogradnje i visokogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: izrada i montaža prefabrikovanih armiranobetonskih montažnih konstrukcija ukljuèujuæi i temeljnu konstrukciju
219 DŽIM COMPANY d.o.o.
Tuzla, ul. Rudarska br. 61
+387 35 281 447
26.06.2013.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine iz oblasti niskogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: izvoðenje donjeg stroja saobraèajnica (iskopi, nasipi i ravnanje tla)
220 GEOTEHNIÈKI STUDIO doo
Zagreb, Hrvatska
ul. Nikole Paviæa br. 11
+ 385 1 3879 072
27.06.2013.
obavljanje djelatnosti izvoðenja geotehnièkih istraživanja i ispitivanja na terenu i laboratorijskih geotehnièkih ispitivanja, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja
221 TERMOMATIK -
TOPLOTEHNIKA'' d.o.o.
Zenica
ul. Juraja Neidharta br. 42
+387 32 440 341
27.06.2013.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih specifiènih radova iz vatrostalstva, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: ozid i montaža vatrostalnih obloga
222 DINARIK d.o.o., Široki Brijeg ul. Fra Didaka Buntiæa br. 74 28.06.2013.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine iz oblasti niskogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: izvoðenje mostova i pripremni radovi na gradilištu
223 TEMPO-VRANICA d.d. Mostar
ul. Put za Aluminj bb
+387 36 312 320
+387 36 313 854
29.07.2013.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine iz oblasti hidrotehnike - složene hidrotehnièke graðevine, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: izvoðenje konstruktivne faze hidrotehnièkih graðevina
224 VATROSTALAC d.o.o. Tuzla
ul. Bosne Srebrene bb
(SKPC ''Mejdan'')
+387 35 369 000
31.07.2013.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih specifiènih radova na graðevini iz oblasti visokogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: radovi na izvoðenju: industrijskih dimnjaka, montaži èeliènih elemenata u okviru poslova gradnje i sanacije dimnjaka (penjalice, platforme i ostali sastavni elementi industrijskih dimnjaka), montaži i demontaži skela i radnih platformi i radovi na èišæenju parom i pješèanim mlazom
225 Electra d.o.o. Sarajevo
ul. Porodice Ribar br. 43
+387 33 711 870
31.07.2013.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih specifiènih radova na graðevini za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: izvoðenje elektriènih instalacija (elektriène instalacije slabe i jake struje, sistemi automatskog upravljanja, centralnog nadzora i upravljanja)
226 GRADNJA KONSTRUKT d.o.o.
Bihaæ, ul. Bosanskih Šehida bb
+387 37  350 594
31.07.2013.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine iz oblasti niskogradnje i visokogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: graðevinsko - zanatski radovi (tesarski, zidarski, armiraèki, betonski, armiranobetonski, krovopokrivaèki, izolaterski, fasaderski, podopolagaèki i molerski radovi).
227 CONING d.o.o. Sarajevo
ul. Radnièka br. 70 A
+387 33 645045
31.07.2013.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih specifiènih radova na graðevini iz oblasti niskogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: radovi na izvoðenju: zvuènih barijera, zaštitne ograde, horizontalne i vertikalne saobraæajne signalizacije.
228 DRINJAKOVIÆ d.o.o.
Sarajevo,
ul. Urijan Dedina 41
+387 33 635 116
06.08.2013.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine iz oblasti niskogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to:
- izvoðenje konstruktivne faze tunela (betoniranje sekundarne obloge i podnožnog svoda),
- izvoðenje inženjerskih objekata na cestama (mostovi raspona do 20m, propusti i potporne konstrukcije) i
- izvoðenje zemljanih radova.
229 TELEFONGRADNJA d.o.o.
Sarajevo, Hadžiæi, 
ul. Donji Hadžiæi b.b.
+387 33 423 626
19.08.2013.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine iz oblasti niskogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: izvoðenje kanala i bušenje trupa puta
230 ENERGOCONTROL
ZEGREB d.o.o.
ul. Kovinska br. 30
Zagreb
Republika Hrvatska
+385 1 34  363 33
29.08.2013.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih specifiènih radova na graðevini, i to elektroinstalacijskih i komunikacijskih radova (izvoðenje instalacija i vodova, ugradnje opreme i postrojenja ukljuèujuæi prateæe sisteme, pomoæne ureðaje, instalacije i pripadajuæe dijelove elektrotehnièke i komunikacijske opreme) za:
- sisteme upravljanja u trafostanicama, hidroelektranama, termoelektranama i energanama,
- sisteme elektriènih zaštita u trafostanicama, hidroelektranama, termoelektranama i energanama,
- sisteme uzbude u elektranama i energanama,
- sisteme turbinske regulacije u hidroelektranama,
- sisteme istosmjernog i izmjeniènog napajanja u elektranama,
- sisteme mjerenja i obraèunskih mjerenja u elektranama,
- sisteme upravljanja i nadzora rasvjete, grijanja i hlaðenja.
231 EARTH d.o.o.
export-import Tuzla,
ul. Mehmedalije Maka Dizdara
Stupine B-1,
+387 35 255 016
08.10.2013.
obavljanje djelatnosti izvoðenja geotehnièkih istraživanja i ispitivanja na terenu i izvoðenja laboratorijskih geotehnièkih ispitivanja, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja.
232 OKAC d.o.o. Goražde
ul. Zdravstvenih radnika br. 22
+387 38  222 207
09.10.2013.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine iz oblasti niskogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to:
- pripremni radovi na gradilištu (zemljani radovi: iskop, nasipanje, ravnanje i drugi radovi na oblikovanju gradilišta - izuzev miniranja stijena),
- donji stroj saobraæajnica.
233 Piro-LMS d.o.o. Tuzla
ul. Rudarska br. 400,
+387 35 281 645
05.11.2013
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih specifiènih radova na graðevini iz oblasti mašinstva, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: izvoðenje mašinskih metalnih dijelova u industriji
234 VALTER-ELEKTRO d.o.o.
Sarajevo, Ilidža, ul. Tvornièka br. 3
+387 33 628 927
05.11.2013.
obavljanje djelatnosti izrade projekta koji je sastavni dio glavnog projekta iz oblasti elektroenergetike (transformatorske stanice, obnovljivi izvori energije i elektriène instalacije), za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja
235 DIWANX d.o.o. Sarajevo
Ilidža, ul. Rustempašina br. 1
+387 33 761 365
05.11.2013.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih specifiènih radova iz oblasti niskogradnje (iskljuèivo za saobraèajnice), za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: radovi na izvoðenju: hidroizolacija, zaštitnih ograda i iviènjaka
236 SELA d.o.o. Sarajevo
ul. Haliloviæi br. 2
+387 33 776 886
06.11.2013.
obavljanje djelatnosti izvoðenja, i to:
- zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika;
- pojedinih dijelova graðevine iz oblasti niskogradnje (propusti i jednostavnije potporne konstrukcije);
- graðenja graðevina iz oblasti visokogradnje (pripremni radovi na gradilištu, graðevinsko-zanatski radovi,  uvoðenje instalacija vodovoda i kanalizacije, sistema za grijanje i klimatizaciju -KGH i elektroinstalacija); za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja
237 GOŠA MONTAŽA AD
Velika Plana,
ul. 28 Oktobra 65
Republika Srbija
+381 26 321 476
06.11.2013.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine iz oblasti graðevine i mašinstva, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to:
- izvoðenja radova u oblasti industrijskih graðevina u energetici, plinskoj i naftnoj industriji (konstrukcije, cjevovodi i skladišni terminali)
238 SIMING TRADE d.o.o.
Foèa, ul. Branka Radièeviæa bb
+387 58 220 240
20.11.2013.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih specifiènih radova na graðevini iz oblasti elektrotehnike, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to:
- izvoðenje elektriènih instalacija u elektroenergetskim objektima naponskog nivoa do 35 kV, izvoðenje srednjenaponskih trafostanica i niskonaponskih trafostanica, izvoðenje niskonaponske i srednjenaponske kabelske instalacije.
239 ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
Ivaniæ-Grad, ul. Etanska cesta 8
+385 1 2831 222
20.11.2013.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih specifiènih radova na graðevini u oblasti elektroenergetike i elektroinstalacija, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to:
- izvoðenje specifiènih radova automatskog upravljanja u industriji nafte i plina,
- izvoðenje sistema automatskog upravljanja u industrijskim procesima,
- izvoðenje niskonaponske i srednjenaponske kabelske instalacije,
- izvoðenje elektriènih instalacija naponskog nivoa do 35 kV u objektima i van objekata (automatsko upravljanje u industriji, protupožarni sistemi i javna rasvjeta) i
- izvoðenje instalacija komunikacija.
240 EKO TEH d.o.o.
Vogošæa, ul. Igmanska br. 36
033 580 721
21.01.2014.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine iz oblasti visokogradnje (stambenih i nestambenih graðevina), za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to:
- radovi na izvoðenju: armiraèkih, tesarskih, zidarskih, molersko - farbarskih, fasaderskih i izolaterskih radova
241 Ludwig Pfeiffer Hoch und
Tiefbau GmbH & Co. KG
Kassel, Lilienthalstr. 33
Hessen
Savezna Republika Njemaèka
+ 49 561 953 470
23.01.2014.
obavljanje djelatnosti graðenja graðevina iz oblasti hidrotehnike - složenih hidrotehnièkih graðevina (vodozahvata, transporta, skladištenja i tretmana voda), za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to:
- izvoðenje konstruktivne faze,
- izvoðenje hidrotehnièke faze,
- izvoðenje hidromašinske faze i
- izvoðenje elektrotehnièke faze.
242 ENIT d.o.o. Sarajevo
ul. Tešanjska br. 24a
+387 33 719 255
07.02.2014.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih specifiènih radova na graðevini, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to:
- oblast 43, grana 43.2, razred 43.21 - elektroinstalacijski radovi, prema KD BiH 2010, što podrazumjeva, uvoðenje:
- telekomunikacijskih vodova i
- vodova za raèunarsko umrežavanje i kablovsku televiziju, ukljuèujuæi optièke kablove, ne obuhvata, uvoðenje:
- elektriènih vodova i opreme,
- satelitskih antena,
- sistema rasvjete,
- protivpožarnih alarma,
- protivprovalnih alarma,
- uliène rasvjete i elektriène signalizacije,
- rasvjete na uzletištima na aerodromima i
- elektriènih kolektora za solarnu energiju
243 FUEL BOSS d.o.o. Zenica
ul. Goraždanska br. 80
+387 32 200 270
11.02.2014.
obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih specifiènih radova na graðevini iz podruèja mašinstva, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: radovi na izvoðenju mašinskih metalnih konstrukcija
244 SKLADGRADNJA d.o.o.
 Split, ul. Gunduliæeva br. 33
Republika Hrvatska
+ 385 21 480 994
11.02.2014.
obavljanje djelatnosti graðenja graðevina iz oblasti niskogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to:
- oblast 42, grana 42.1, razred 42.11 - prema KD BiH 2010 što podrazumjeva: gradnju cesta i autocesta te inžinjerskih objekata na cestama (prolaze, podvožnjake, propuste i potporne konstrukcije), izuzev gornjeg stroja cesta i
- oblast 42, grana 42.1, razred 42.13 - prema KD BiH 2010 što podrazumjeva: gradnju tunela, izuzev: mostova i elektro i mašinskog dijela izvoðenja tunela
246 ''LIMOPLAST'' d.o.o.
Gradaèac, ul. Sarajevska bb,
+387 35 817 096
31.03.2014.
Ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine iz oblasti visokogradnje (stambene i nestambene graðevine), za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja:
graðevinsko zanatski radovi (izuzev instalaterskih radova), i to:
- bravarski radovi,
- limarski radovi,
- ugradnja stolarije,
- fasaderski radovi od limova i njima srodni radovi.
247 "CLIMA-TRADE" d.o.o. Sarajevo,
ul. Džemala Bijediæa br. 301,
+387 33 628 199
23.04.2014.
Ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih specifiènih radova na graðevini iz oblasti niskogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: oblast 43, grana 43.2, razred 43.22 - mašinski radovi, prema KD BiH 2010, što podrazumjeva, uvoðenje: opreme i vodova za ventilaciju i klimatizaciju tunela.
248 ''PRIJEDORPUTEVI'' a.d.
Prijedor, ul. 27. Juni br.17,
+387 52 233 117
30.04.2014.
Ispunjava uslove za izvoðenje graðevina niskogradnje za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja.
249 ''AGI'' d.o.o. Društvo za
proizvodnju, graðevinarstvo
i usluge Konjic, ul. Živašnica bb
do broja 50, Podorašac, Konjic,
+387 36 734 110
16.05.2014.
Ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine iz oblasti niskogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to:
Podruèje saobraæajne infrastrukture sa prateæim objektima:
- radovi na izvoðenju donjeg stroja cesta,
- radovi na izvoðenju inženjerskih objekata na cestama: propusti (prolazi do 5m) i potporne konstrukcije i
- radovi na izvoðenju vanjske i unutrašnje odvodnje na cestama.
Podruèje komunalne hidrotehnike:
- radovi na izvoðenju vanjskih vodovodnih i kanalizacionih mreža i
- radovi na ureðenju vodotoka.
250 ''SINTAL''  d.o.o. Sarajevo,
ul. Hamdije Kreševljakoviæa broj 7b, Sarajevo,
+387 33 219 828
16.05.2014. Ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih specifiènih radova na graðevini iz oblasti visokogradnje (stambene i nestambene graðevine), za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: oblast 43, grana 43.2, razred 43.22 - mašinski radovi, prema KD BiH 2010, što podrazumjeva uvoðenje/postavljanje instalacija:
- sistema za grijanje,
- opreme i vodova za ventilaciju, klimatizaciju i hlaðenje i
- plinskih instalacija.
251 PUTOVI d.o.o. Grude,
Ružiæi b.b., Grude,
+387 39 674 400
16.05.2014.
Ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine iz oblasti niskogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: oblast 42, grana 42.1, razred 42.11 prema KD BiH 2010, što podrazumjeva: gradnju cesta i autocesta te inžinjerskih objekata na cestama (prolazi, propusti i potporne konstrukcije). 
252 TI-TERMOENERGETSKI
INŽINJERING d.o.o. Sarajevo,
ul. Plandište broj 14, Ilidža
16.05.2014.
Ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih specifiènih radova na graðevini iz oblasti visokogradnje (stambene i nestambene graðevine), za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: oblast 43, grana 43.2, razred 43.22 - mašinski radovi, prema KD BiH 2010, što podrazumjeva uvoðenje/postavljanje instalacija:
- sistema za grijanje,
- opreme i vodova za ventilaciju, klimatizaciju i hlaðenje.
253
''ELEKTROMETAL'' d.o.o.
Cazin, ul. Lojiæka bb,
26.05.2014.
ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine iz oblasti niskogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to:
Podruèje saobraæajne infrastrukture sa prateæim objektima:
-    radovi na izvoðenju donjeg stroja cesta,
-    radovi na izvoðenju potpornih i obložnih konstrukcija i
-    radovi na izvoðenju vanjske i unutrašnje odvodnje na cestama.
Podruèje komunalne hidrotehnike:
-    radovi na izvoðenju cjevovoda za vodovod i kanalizaciju sa pripadajuæim objektima i
-    radovi na izvoðenju objekata pri regulacijama otvorenih vodotoka
(obloge rijeènih tokova i zaštita okolnog podruèja od plavljenja, kaskade, popreène i paralelne graðevine u rijekama.
254
''UNIGRADNJA'' d.d.
Sarajevo, ul. Mula Mustafe Bašeskije broj 10
04.06.2014.
ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih specifiènih radova na graðevini iz oblasti visokogradnje (stambene i nestambene graðevine), za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: oblast 43, grana 43.2, razred 43.21 - elektroinstalacijski radovi, prema KD BiH 2010, što podrazumjeva uvoðenje/postavljanje:
-    elektriènih vodova i opreme jake i slabe struje naponskog nivoa do 0,4 kV.
255
''ENTEA'' d.o.o.
Sarajevo, ul. Rustem Pašina broj 23/II, Ilidža
05.06.2014.
ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti graðenja graðevina niskogradnje/elektroenergetskih vodova (dalekovodi), za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja,
i to:
-    elektroinstalacioni radovi (postavljanje i mjerenje elektriènih uzemljivaèa; ostali elektrièni instalacioni radovi kod montiranja dalekovoda), i
-    radovi na izvoðenju temeljne konstrukcije i postavljanje DV stubova, instaliranje dalekovodnih vodièa (faza), zaštitnog užeta te odgovarajuæih izolatora na stubovima, instaliranje spojnog ovjesnog i zaštitnog materijala.
256 ''VEKTOR-INTEGRA'' d.o.o.
Sarajevo, ul. Borak br. 2
23.06.2014.
ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih specifiènih radova na graðevini iz podruèja niskogradnje i visokogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: oblast 43, grana 43.9, razred 43.99, prema KD BiH 2010, što podrazumjeva:
-    radove na zaštiti od vlage i vode (hidroizolacijski radovi).
257 ''UMEL-DALEKOVODMONTAŽA'' d.o.o.
ul. Oslobodilaca broj 2, Tuzla,
04.08.2014.
ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti graðenja graðevina, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: radovi na izvoðenju konstrukcija i elektro dijela graðevine: elektroenergetskih postrojenja, ureðaja i elektriènih instalacija visokog i niskog napona, OPGW užeta i instalacija u elektroprivredi, energetici, industriji, stambenim i nestambenim graðevinama.
258
''EURO - ASFALT'' d.o.o.
Sarajevo, ul. Rajlovac bb
04.08.2014.
ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti graðenja graðevina iz podruèja niskogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to:
-    42.11 prema KD BiH 2010,
što podrazumjeva: gradnju cesta i autocesta te inžinjerskih objekata na cestama (prolaze, podvožnjake, propuste i potporne konstrukcije) i 
-    42.13 prema KD BiH 2010,
što podrazumjeva: gradnju mostova ukljuèujuæi vijadukte i gradnju tunela,
izuzev: elektro i mašinskog dijela izvoðenja tunela.
259
''UNIONINVEST'' d.d.
Sarajevo, ul. Grbavièka broj 4
19.08.2014.
ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine iz podruèja hidrogradnje (vodozahvata, transportna, skladištenja i tretmana voda), za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: radovi na izvoðenju elektro i hidromašinskih instalacija.
260
''METAL-EXPORT'' d.o.o.
Sarajevo, ul. Antuna Branka Šimiæa br. 2A
22.09.2014.
ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih specifiènih radova na graðevini, za podruèje visokogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: oblast 43, grana 43.2, razred 43.21 - elektroinstalacijski radovi, prema KD BiH 2010, što podrazumjeva uvoðenje/postavljanje: elektriènih vodova i opreme (jake i slabe struje) centralnog nadzora i upravljanja.
261
''TRI BEST'' d.o.o.
Banja Luka, ul. Ramiæi bb
22.09.2014.
ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih specifiènih radova na graðevini, za podruèje visokogradnje (stambene i nestambene graðevine), za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: radovi na izvoðenju/montaži opreme i postrojenja liftova/elektriènih dizala.
262
''HIDROGRADNJA'' - d.d.
SARAJEVO, ul. Hamdije Kreševljakoviæa br. 19
22.09.2014.
ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti graðenja graðevina iz podruèja niskogradnje i visokogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to:
Podruèje niskogradnje:
-    ceste (gornj i donji stroj),
-    mostovi,
-    tuneli (izvoðenje konstruktivne faze i betoniranje sekundarne obloge i podnožnog svoda, te radovi na izvoðenju elektro dijela tunela),
-    propusti,
-    vijadukti i
-    potporne konstrukcije.
Podruèje visokogradnje: (stambene i nestambene graðevine):
-    graðevinsko - zanatski radovi te
-    instalaterski radovi - uvoðenje instalacija:
-    vodovoda i kanalizacije i 
-    elektro instalacija.
263
''AKSEMONT'' d.o.o.
ul. Srebrenièke brigade bb Srebrenik
22.09.2014.
ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih specifiènih radova na graðevini, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: radovi na izvoðenju èeliènih elemenata koji su u funkciji industrijskih postrojenja.
264
''STRABAG'' za graðevinske poslove d.o.o.
Sarajevo, ul.Zmaja od Bosne br. 7
22.09.2014.
ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine iz podruèja niskogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: radovi na izvoðenju donjeg stroja: autocesta, brzih cesta i magistralnih cesta.
265
''TOM-CAT''d.o.o. Tuzla,
ul. M. M. Dizdara do broja 11, PZC Stupine
09.10.2014.
ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izvoðenja radova graðevinama:
- oblast visokogradnje: izvoðenje graðevinskih i graðevinsko-zanatskih radova visokogradnje (ne ukljuèujuæi faze instalacija) na stambenim, poslovnim i proizvodnim objektima (ne ukljuèujuæi faze instalacija)
- oblast niskogradnje: izvoðenje pripremnih radova, izvoðenje zemljanih radova, izgradnja donjeg stroja saobraæajnica i drenaža i izgradnja potpornih konstrukcija.
Iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja. 
266
IRGO CONSULTING d.o.o.
ul. Slovenèeva ulica br. 93, Ljubljana, Republika Slovenija
20.10.2014.
ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izvoðenja laboratorijskih geotehnièkih ispitivanja, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja.
267
IRGO CONSULTING d.o.o.
ul. Slovenèeva ulica br. 93, Ljubljana, Republika Slovenija,
20.10.2014.
ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izvoðenja geotehnièkih istraživanja i ispitivanja na terenu, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja. 
268
''ING-GRAD'' d.o.o.
ul. Kalinovica 3/IV, Zagreb, Republika Hrvatska
21.10.2014.
ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine iz podruèja elektroenergetike, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to:
-    radovi na izvoðenju konstruktivnog dijela vjetroturbina/vjetroelektrana (temeljna konstrukcija).
269
STEP d.d. Sarajevo,
ul. Haliloviæi broj 2
30.10.2014.
ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izvoðenja elektriènih instalacija iz podruèja elektroenergetike, automatike i elektronike, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja.
270
''EL-TE 3'' d.o.o. Sarajevo,
ul. Goraždanska broj 3
30.10.2014.
ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih specifiènih radova na graðevini iz oblasti visokogradnje (stambene i nestambene graðevine), za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: oblast 43, grana 43.2, razred 43.21 - elektroinstalacijski radovi, prema KD BiH 2010, što podrazumjeva uvoðenje/postavljanje: elektriènih vodova i opreme (jake i slabe struje) naponskog nivoa do 0,4 kV.
271
''EL-TE 3'' d.o.o. Sarajevo,
ul. Goraždanska broj 3
10.11.2014.
ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih specifiènih radova na graðevini iz oblasti visokogradnje (stambene i nestambene graðevine), za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: oblast 43, grana 43.2, razred 43.22 - mašinski radovi, prema KD BiH 2010, što podrazumjeva uvoðenje/postavljanje instalacija:
-    sistema za grijanje,
-    opreme i vodova za ventilaciju, klimatizaciju i hlaðenje.
272
IGH d.o.o.,
ul. Bišæe polje bb, Mostar
10.11.2014.
ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izvoðenja laboratorijskih geotehnièkih ispitivanja, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja.
273
HERING d.d.
ŠIROKI BRIJEG, ul. Provo bb.
10.11.2014.
ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti graðenja, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to:
-    graðenja graðevina iz podruèja niskogradnje: ceste (gornj i donji stroj), mostovi, propusti, vijadukti i potporne konstrukcije,
-    izvoðenja pojedinih dijelova graðevine iz podruèja hidrogradnje: radovi na izvoðenju konstruktivnog i hidrotehnièkog dijela graðevine (objekata pri regulacijama otvorenih vodotoka, komunalne infrastrukture i hidromelioracionih sistema) i
-    izvoðenja pojedinih dijelova graðevine iz podruèja visokogradnje:
graðevinsko - zanatski radovi i uvoðenje instalacija vodovoda i kanalizacije.
274
AQUALIA INFRAESTRUCTURAS, S.A.
ul. Ulises 18, Madrid, Španija
10.11.2014.
ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti graðenja graðevina iz podruèja hidrotehnike - složeni hidrotehnièki objekti (vodozahvati, transportni objekti, skladištenje i tretman voda), za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to radovi na izvoðenju:
-    hidrograðevinskih radova,
-    konstruktivnih,
-    hidromašinskih i
-    elektro radova.
275
ArcelorMittal d.o.o.
Zenica, ul. Kralja Tvrtka I br. 17
27.11.2014.
ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to:
-    graðenje postrojenja èelièane - oblast proizvodno mašinstvo,
-    izvoðenje elektroinstalacionih radova u elektroenergetici.
276
''MIKAR'' d.o.o.
Bijeljina, ul. Njegoševa broj 57
05.12.2014
ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih specifiènih radova na graðevini, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to:
-    radovi na izvoðenju antikorozivne zaštite.
277
H.P. INVESTING d.o.o.
Mostar, ul. Bišæe polje bb.
05.12.2014.
ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti graðenja graðevina iz podruèja niskogradnje i visokogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to:
-    Podruèje niskogradnje (transportna infrastruktura):
-    autoceste, brze ceste i magistralne ceste (gornji i donji stroj),
-    mostovi,
-    tuneli (izvoðenje konstruktivne faze i betoniranje sekundarne obloge i podnožnog svoda),
-    potporne konstrukcije,
-    propusti,
-    vijadukti i
-    izvoðenje elektro radova na gore pobrojanim graðevinama.
-    Podruèje visokogradnje: (stambene i nestambene graðevine):
-    graðevinski i graðevinsko zanatski radovi,
-    instalaterski radovi - uvoðenje instalacija:
-    vodovoda i kanalizacije,
-    mašinskih (KGH) i 
-    elektro instalacija.
278
HP INVESTING d.o.o.
Mostar, ul. Bišæe polje bb
05.12.2014.
ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izvoðenja pojedinih dijelova graðevine iz podruèja niskogradnje, za graðevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog ureðenja, i to: oblast 42, grana 42.2, razred 42.21, prema KD BiH 2010,
što podrazumjeva:
-    izvoðenje vanjskih vodovodnih i kanalizacijskih mreža.
 

Na vrh
Nazad na vrh
 
FMPU